Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Moeten de president en vicepresident niet aftreden?

INGEZONDEN: Moeten de president en vicepresident niet aftreden?

13/02/2017 15:30

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De Krijgsraad heeft op 30 januari 2017 bevolen dat het 8 Decemberstrafproces wordt voortgezet. Op 9 februari blijkt het Openbaar Ministerie (OM) hiertegen appel te hebben aangetekend (Roy Elgin) en is de zaak weer tot nader te bepalen datum uitgesteld. Zowel in binnen- als buitenland wordt nu openlijk getwijfeld aan de onafhankelijkheid van het OM. Het zou onze democratische rechtsstaat sieren als zowel de president als vicepresident (vp) hun functies onmiddellijk neerleggen wegens getoonde onvermogen om het land correct te leiden alsmede de uitspraak van de Krijgsraad inzake voornoemde procedure zodat het proces zonder verdere (persoonlijke) inmengingen wordt afgerond. Zij kunnen zulks uit eigen beweging doen of conform artikel 74 van de Grondwet door tussenkomst van het parlement. Beide politieke functies zijn indirect verkregen nadat betrokken personen op indirecte wijze zijn gekozen (2015) in de De Nationale Assemblée (DNA) met twee derde meerderheid.

Bouterse had bij de eerste eedsaflegging (2010) een aantal politieke beloften gedaan: hij had beloofd een president te zijn voor alle Surinamers. Hij zou eveneens goed samenwerken met de oppositie, beter onderwijs creëren, betaalbare woonruimte, goede ouderenzorg en meer werk. Bovendien zou de corruptie keihard worden aangepakt. Deze gedragslijn zou hij volgen omdat voorgaande regeringen concrete maatregelen juist op deze saillante punten niet hadden uitgevoerd. Nu worden ministers vervangen zonder een goede en duidelijke motivering (dit gebeurde eveneens in de dictatoriale periode).

Waarom wordt de minister van Justitie en Politie niet vervangen evenals de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur? Het had natuurlijk evenzo voor de hand gelegen de procureur-generaal (pg) direct te vervangen omdat deze functionaris duidelijk bezig is het strafproces te vertragen (niet onafhankelijk wegens getoonde angst voor represailles). Hij wilde namens de hoofdverdachte meewerken aan het uitvoeren van artikel 148 van de Grondwet. Hoe onafhankelijk ben je dan nog als onderdeel van de rechterlijke macht? Voorts wilde het OM bewust bepaalde onderzoeken niet neutraal uitvoeren toen deze werden ingediend door volksvertegenwoordigers in DNA. De president heeft op 1 februari 2017 aangekondigd dat er nog veel meer koppen zullen rollen. Genoemde "vleiers" zullen daar niet toe behoren, verwacht ik. In de volksmond staat Bouterse bekend als "mister reshuffle".

De Grondwet

In artikel 10 van de Grondwet staat: "Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare berechting van zijn klacht binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke- en onpartijdige rechter." Bij resolutie van 16 maart 2005 is de tekst geplaatst in het Staatsblad van de republiek Suriname. Overigens zou uit de Grondwet de tekst in de Preambule handelende betreffende de staatsgreep verwijderd moeten worden. Alle regeringen treffen daarom een zekere blaam hierin! De staatsgreep in 1980 is natuurlijk evenzo een misdrijf geweest! Ook toen zijn er onschuldige mensen vermoord. Slechts alleen voor de moorden die op 8 december 1982 hebben plaatsgevonden, vindt nu vervolging plaats. Tot op heden heeft de rechtbank door allerlei vertragingstactieken en sabotage - gesteund door het OM - geen vonnis kunnen wijzen. Zelfs curieuze "staatsrechtgeleerden" en de huidige minister van Justitie en Politie hebben gepoogd een neutrale rechtsgang te verstoren. Allerlei curieuze theorieën pro en contra dit proces worden geventileerd. Wie denkt nog aan de nabestaanden?

De navrante houding van bepaalde ambtsdragers alsmede bepaalde leden van het parlement hebben ertoe bijgedragen dat door het aannemen van curieuze amnestiewetten alsmede het dreigen met het afkondigen van andere wetten de rechtsgang werd vertraagd. Ik verwacht niet dat de Krijgsraad rekening zal houden met het zelf veroorzaakte oponthoud (10 jaar) dat vooral te wijten is aan de hoofdverdachte en zijn trawanten. Hopelijk vaardigt de Krijgsraad juist om deze redenen nog strengere straffen uit. De officier van justitie bij de Krijgsraad moest zijn requisitoir houden: op 9 februari 2017 in de burgerkamer en op 17 februari 2017 in de militaire kamer. Eerder had deze functionaris gepocht dat hij zijn strafeisen reeds in 2012 gereed had (31 pagina's). Op de zitting van 30 januari jongstleden kon hij deze echter niet kenbaar maken. Als de hoofdverdachte zich echt onschuldig acht. Waarom zijn er dan zoveel (politieke) bezwaren tegen de voortgang van de rechtszaak?

Toneelspelers

Ondertussen lezen we in de media dat een curieuze toneelspeler die de rechtspleging heel veel heeft tegengewerkt zijn lidmaatschap van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft opgezegd. Dit bevreemdt mij ten zeerste omdat juist hij alle slachtoffers van de gepleegde 8 decembermoorden in 1982 en de oorlogsmisdaden bij de Binnenlandse Oorlog 1986 - 1992 op waardige wijze wilde eren. Bovendien heeft hij zelfs meegewerkt aan de voorbereiding van een wet hieromtrent. Kennelijk leverde dit lidmaatschap hem niet genoeg publiciteit (drama) op omdat hij weer met allerlei rabiate columns betreffende ambivalente onderwerpen bij een medium wil publiceren waarbij flagrante populistische praatjes worden verkondigd in de lijn van de huidige regering. De president heeft het voornemen geuit om met de media te spreken over informatievoorziening. In artikel 19 van de Grondwet is bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting geregeld. Ik hoop dat hiermee rekening wordt gehouden omdat Suriname goed aangeschreven staat op dit gebied. Overigens wacht ik alle ontwikkelingen van het strafproces in alle rust af. Dit rechtsgeding kan niet meer beëindigd worden. Door niemand!

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina