Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Notaris Chitoe door tuchtcollege geschorst

Notaris Chitoe door tuchtcollege geschorst

18/07/2019 02:48 - Van onze redactie

Notaris Chitoe door tuchtcollege geschorst

 

PARAMARIBO - Notaris Diepak Chitoe is door het Hof van Justitie geschorst. Met ingang van dinsdag mag hij gedurende zes maanden het ambt van notaris niet uitvoeren. Hij heeft in een bepaalde zaak niet aan zijn rechercheplicht voldaan en daarmee zijn ambtsplicht verwaarloosd. Met die handeling heeft hij, zo oordeelde het Hof, als openbaar ambtenaar niet conform de vereiste zorgvuldigheid, voorzichtigheid en terughoudendheid gehandeld.

De strafmaatregel vloeit voort uit een klacht die een burger in december 2015 tegen Chitoe heeft ingediend, omdat hij door de notaris was benadeeld. Chitoe heeft een akte van verjaring opgemaakt over een perceel dat deels eigendom van de klager is. Hij heeft verzuimd de stukken die betrekking hadden op het perceel te verifiëren, terwijl hij op de hoogte was dat het vervalste documenten waren en zo te kwader trouw de akten heeft gepasseerd. Volgens het tuchtcollege is de klacht van de benadeelde gegrond.

De procureur-generaal had tegen Chitoe ontzetting uit het ambt van notaris gevorderd, maar het Hof wilde niet zo ver gaan, daar ontzetting de zwaarste strafmaatregel is en in dit geval disproportioneel werd geacht. Het Hof typeerde Chitoe als een first offender en legde Chitoe een schorsing van zes maanden op. Tijdens de behandeling van de zaak heeft de notaris via zijn raadsman de hem ten laste gelegde feiten weersproken. Hij beweert wel aan zijn rechercheplicht te hebben voldaan.

De procureur-generaal is evenwel van mening dat Chitoe met zijn handeling "een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de betrouwbaarheid, die van een notaris verwacht mag worden in zijn optreden als notaris in het maatschappelijk verkeer". Kandidaat-notaris Kitty Derby is door het Hof dat als tuchtcollege voor notarissen fungeert, aangewezen om gedurende de schorsing voor Chitoe waar te nemen op diens kantoor.

Recentelijk begon Chitoe een rechtszaak tegen de Ware Tijd over een publicatie van juli 2018 waarin werd aangegeven dat hij met zijn werkzaamheden zou stoppen vanwege tuchtzaken die tegen hem waren ingebracht. Ook tegen enkele andere notarissen hebben mensen, die zich benadeeld voelen, tuchtzaken aangespannen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina