Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Glis gegijzeld door ‘formele steekspelletjes’

ACHTERGROND: Glis gegijzeld door ‘formele steekspelletjes’

06/10/2019 00:02 - Gilliamo Orban

ACHTERGROND: Glis gegijzeld door ‘formele steekspelletjes’

Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Een oplossing in het conflict tussen de bond en leiding van het Management Instituut Glis (MI-Glis) lijkt nog ver van huis. De directie houdt namelijk vast aan haar eis dat eerst de legitimiteit van de bond moet worden bewezen. De werknemersorganisatie moet zich houden aan de wettelijke verplichtingen. Dat staat in een intern communiqué van MI-Glis, waarop de redactie de hand heeft weten te leggen.

Vakbondsleider Ronald Hooghart blijft erbij dat er drogredenen worden aangehaald om de bond niet te erkennen. Indien erkenning uitblijft, zal de kwestie bij de groene tafel beslecht worden. Op die manier zou een einde moeten komen aan deze 'gijzeling', omdat beide partijen de hakken in het zand hebben gezet.

Directeur Silvano Tjong-Ahin gaat in het communiqué in op de verwikkelingen rondom de staking van een deel van het personeel bij het instituut. Hij schrijft dat het MI-Glis in juni een brief heeft gekregen waarin Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), aankondigt dat het personeel zich heeft verenigd in een vakbond. "Helaas is op geen enkele manier de legitimiteit van deze vakbond aangegeven."

Wetmatigheid bond

Tijdens enkele gesprekken die daarop volgden tussen Tjong-Ahin en Hooghart, heeft de directeur steeds duidelijk gemaakt dat het personeel het recht heeft zich te verenigen, maar dat de nodige handelingen gepleegd moeten worden om de legitimiteit te bewijzen, aldus het schrijven. Tjong-Ahin gaf verder aan dat een dialoog tussen twee partijen alleen succesvol kan zijn, indien er sprake is van wederzijds vertrouwen, waarop Hooghart aangaf hiervoor alles in het werk te zullen stellen.

Er is op 17 juli een brief verzonden naar de CLO-voorzitter waarin is herhaald dat het bestuur van MI-Glis het recht op een vakvereniging erkent, doch dat er rekening gehouden moet worden met wettelijke verplichtingen. De directeur ontving op 23 juli een schrijven van Hooghart, waarin hij zich aankondigt als voorzitter van de 'Personeelsbond van het MI-Glis'.

In die brief werd gevraagd om ontvangen te worden. In de daaropvolgende gesprekken tussen Tjong-Ahin en Hooghart heeft de directeur steeds weer gewezen op de wettelijke regelingen en het feit dat er geen sprake kan zijn van een personeelsbond als die niet conform de wettelijke regels is opgericht.

Actie

Een groep personeelsleden van twee afdelingen heeft op 26 september 2019 besloten het werk neer te leggen. Op diezelfde dag ontving de directeur opnieuw een brief, waarin de CLO-voorzitter zich beklaagt over het ontlasten van twee medewerkers van hun werkzaamheden. Ook werd opnieuw gevraagd om de bond te ontvangen. Het gehele personeel is toen op 27 september 2019 uitgenodigd voor een personeelsvergadering waarin de directeur een uiteenzetting gaf over de ontstane situatie binnen het instituut.

Tijdens die ontmoeting werden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, inclusief de medewerkers die staakten. Laatstgenoemden hebben op diezelfde dag een brief ontvangen, waarin zij zijn aangemaand om het werk te hervatten. "Hierin werd duidelijk gemaakt dat het principe van 'no work, no pay' zal worden toegepast. In een vervolgbrief van de directeur op 1 oktober is aan deze groep gevraagd om zich binnen twee dagen te verweren", staat in het communiqué.

De redactie verneemt dat de personen in eerste instantie hebben toegegeven dat ze verkeerd zijn. Later hebben ze bezwaar aangetekend tegen hun terbeschikkingstelling. Vervolgens heeft de directeur op 2 oktober 2019 Hooghart informeel ontvangen om te praten over de legitimiteit van een werknemersvereniging en hierdoor te geraken tot een oplossing.

Informeel gesprek

Tjong-Ahin gaf aan bereid te zijn de vertrouwenskwestie tussen hem en twee bondbestuursleden te laten varen. Er is afgesproken dat de groep ontevreden medewerkers op 3 oktober de gelegenheid zouden krijgen om samen met Hooghart te vergaderen om zaken voor te bereiden in een ruimte, beschikbaar gesteld door de directeur. Daarnaast moesten ze zich aanmelden als vakvereniging conform de wettelijke regelingen.

"Dit houdt in dat op z'n minst schriftelijk wordt aangegeven dat de vakvereniging is opgericht door een algemene ledenvergadering en dat er een bestuur is gekozen. Daarbij moet ook duidelijk zijn welk deel van het personeel vertegenwoordigd wordt door de in oprichting zijnde vakvereniging."

Hoewel ook statuten vereist zijn voor elke oprichting van een vereniging, is de bereidheid getoond om vooralsnog genoegen te nemen met de voorbereiding daarvan. Daarnaast zou het personeel per onmiddellijke ingang het werk hervatten." "De groep heeft op 3 oktober vergaderd. Bij de samenstelling van dit communiqué is van Hooghart over de vergadering geen rapportage ontvangen. Zeventien medewerkers bleken in staking."

Desgevraagd zegt Hooghart dat de directeur allerlei spitsvondigheden aanhaalt om de bond op een afstand te houden. "Er worden mensen bedreigd die lid van de bond willen worden en er worden ook andere medewerkers aangezet om personeelsleden aan te spreken die zich bij de werknemersorganisatie willen aansluiten", zegt de CLO-voorzitter. Volgens hem is er geen wet die aangeeft hoe er een vakbond moet worden opgericht. Hij erkent wel dat de bond over statuten moet beschikken, maar dat kan nog een poos duren om dat te regelen.

"De bond bij Glis is aangesloten bij de CLO die rechtspersoonlijkheid heeft", stelt de vakbondsman. Over het gegeven dat het personeel het werk weer zou hervatten zoals de directeur beweert in het communiqué, wil Hooghart niet veel kwijt. "We zijn niet in actie, maar de mensen beraden zich over hun situatie. Als we steeds worden genegeerd, zullen we naar de rechter stappen", aldus de vakbondsleider.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina