Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: De politieke partij KTPI 71 jaar

AANGEBODEN: De politieke partij KTPI 71 jaar

28/11/2019 17:09

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Op 28 november herdenkt de politieke partij KTPI (Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil/Partij voor Eenheid en Saamhorigheid van de hoogste Orde) haar 71-jarig bestaan. De partij heeft gemeend om deze dag in soberheid door te brengen in klein en select verband met gebed, meditatie en bezinning. Er worden wel voorbereidingen getroffen om deze mijlpaal op 4 januari 2020 in groter verband te vieren, waarbij tevens het verkiezingsjaar wordt ingeluid.

Begonnen als een belangengroep voor Indonesische contractarbeiders, die onder meer een gegarandeerde terugkeer naar Indonesië voor hen moest veiligstellen, kwam later het besef dat de oprichting van een politieke partij meer mogelijkheden kon bieden. Deze ontwikkelingen vielen samen in een tijd waarin de wereld nog zat te worstelen met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog en Indonesië zich met succes had vrijgevochten van zijn koloniale heersers. Deze historische gebeurtenissen hebben het sociaal-politiek landschap in Suriname beïnvloed en verder gestalte gegeven.

Koloniaal Suriname had een bijzondere binding met Indonesië, in de zin dat er Indonesische contractarbeiders in het land waren. Begaan met de slechte omstandigheden van zijn lotgenoten op de plantages en beïnvloed door de nationalistische ideeën van de nieuwe stroom contractanten, zijn redenen geweest voor de sociaal zeer bewogen ziekenverzorger, bapak Iding Soemita, om een organisatie op te richten van waaruit hij de onafhankelijkheidsgedachte van Indonesië promootte en de belangen van de contractanten behartigde. Mede, omdat hij zich afzette tegen de koloniale machthebbers, verwierf hij een 'merdeka' vrijheidsstrijderimago.

Hij maakte de terugkeer naar Indonesië tot een politieke issue, waardoor de weg geopend was voor een politieke loopbaan. Hierin wist hij zich te ontwikkelen tot de onbetwiste leider van zijn etnische groep in Suriname. Deze gebeurtenissen vormden de basis voor de oprichting en op 28 november 1948 geproclameerde politieke partij 'Kaum Tani Persatuan Indonesia' (KTPI) oftewel de 'Verenigde Indonesische Boerenpartij'.

Op advies van de toenmalige Indonesische president Soekarno is later besloten om af te zien van de eis voor terugkeer naar Indonesië. Het was beter om zich permanent in Suriname te vestigen en een nieuw bestaan in het nieuwe vaderland op te bouwen. Daarbij was de filosofie dat met 'verdraagzaamheid, eenheid en saamhorigheid' (Gotong Royong) grotere doelen konden worden bereikt. Het lukte Soemita om zijn achterban te tillen naar een beter sociaal, maatschappelijk, economisch en intellectueel niveau.

Deze 'Gotong Royong'-filosofie is door de jaren heen zelfs uitgegroeid tot een (sub)cultuur binnen deze etnische groep. Vestigingsplaatsen en landbouwgebieden als Catharina Sophia, Voorburg, Sorgvliet, De Hulp en Welgevallen zijn een paar van de levendige bewijzen van Soemita's politieke inzet. Ironisch genoeg zijn uit zijn eigen werk zijn persoonlijke tegenstanders voortgesproten. De evolutie en emancipatie van de Javaan die hij heeft geleid, creëerde de basis voor een nieuwe groep intellectuelen met hun eigentijdse visies en politieke ambities.

Op diverse momenten werd zijn leiderschap door deze groep op de proef gesteld. Hij trad in 1970 af als voorzitter en stierf op 18 november 2001 op 93-jarige leeftijd. Rond en na het terugtreden van bapak Iding Soemit­a bestond er meer politieke pluriformiteit onder de Javanen in Suriname. De volgende generatie Javaanse politici had een meer confronterende visie in plaats van de tot dan gebruikelijke harmoniegedachte. Deze generatie had bovendien haast geen binding meer met Indonesië­.

De visie was nu op Suriname zelf gericht. Dat was waarschijnlijk de doorslag geweest om de onafhankelijkheidsbeweging in Suriname te ondersteunen. Het algemeen partijbeleid was echter nog gericht op de eigen etnische groep. Deze visie was niet uniek voor de KTPI, omdat los van het feit dat over en weer incidenteel multi-etnische inspanningen werden ondernomen, de dominante gedachte was dat het politiekveld over het algemeen heel etnisch georiënteerd was.

Op 1 oktober 1987 is de naam van de partij, onder de huidige voorzitter William Soemita, bij resolutie no. 6279 gewijzigd in 'Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil' wat vrij vertaald betekent: 'Partij voor Eenheid en Saamhorigheid van de Hoogste Orde'. Deze periode werd vooral gekenmerkt door de onafhankelijkheid van de republiek Suriname, de revolutionaire periode en de Binnenlandse Oorlog. Hierin heeft de KTPI een cruciale rol weten te vervullen, door bij het herdemocratiseringsproces en de vredesonderhandelingen met rebellengroepen actief te participeren.

Het was de partij gelukt om in deze rumoerige periode de politiek noodzakelijke 'Balancing Role' te vervullen, om het sterk gepolariseerde politiekveld in Suriname in evenwicht te houden. Deze rol heeft de tegenstander later onterecht naar buiten vertaald als te zijn onbetrouwbaar. Hoogtepunt voor de partij in deze periode was in 1996 toen KTPI vijf ministerportefeuilles kreeg. Na dit hoogtepunt werd de partij vooral gekenmerkt door een losgebarsten langdurige interne machtsstrijd tussen de toen gevestigde orde en een nieuwe generatie ambitieuze politici.

Ondanks dat de huidige voorzitter uiteindelijk aan zijn positie wist vast te houden, heeft de strijd gevolgen gehad. Het zorgde voor enorme scheuringen binnen de organisatie en daardoor een enorme afkalving van de macht van de KTPI binnen de Javaanse achterban en dus ook haar rol in het politiek geheel. Dit gegeven ging niet voorbij aan het zicht van de politieke tegenstanders, die kapitaliseerden wat er te halen viel.

Dit resulteerde uiteindelijk in een zogenaamde power shift binnen het Javaanse leiderschap. Bovendien is gebleken dat de Javaanse achterban nu meer dan ooit de bereidwilligheid heeft getoond én de vrijheid heeft willen nemen om haar leiders buiten de eigen etnische groep te kiezen. Verder zorgen externe factoren onder meer demografische en recente kieswetswijzigingen voor extra uitdagingen voor de organisatie om zich thans te kunnen handhaven vanuit een etnisch politieke ideologie.

Wijziging van haar beleidsvisie is nu meer dan ooit een letale noodzaak geworden. Om die visie te kunnen accommoderen zal er een grondige doorlichting en herstructurering van de organisatie moeten plaatsvinden. Door constante technologische ontwikkelingen en bestuurlijke innovaties volgen veranderingen elkaar sneller op. Hierdoor hebben nieuwe competenties een kortere geldigheidsduur.

Het menselijk potentieel (achterban) beoordeelt nu zaken volgens nieuwe criteria en de kunst is om aan die vraag te kunnen voldoen en/of datgene te kunnen aanbieden wat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De partij wordt dan een lerende organisatie en dit eist een nieuw soort inspirerend leiderschap. De partij heeft intern nog steeds voldoende sterkte om beschikbaar potentieel aan te kunnen boren. Daarvoor liggen de korte- en langetermijnplannen al kant en klaar op tafel om geïmplementeerd te worden.

In dit kader wordt onder meer de geïnitieerde eenheidsbeweging met gelijkgestemde organisaties gezien. De verwachting is dat er een synergie hieruit voortvloeit die tot gemeenschappelijke voordelen van alle betrokken partijen zal leiden. Als dat volgens plan verloopt wordt de KTPI de komende jaren een hernieuwde organisatie die haar honderdjarig bestaan vol trots tegemoet mag zien.

Arif S. Soetodrono

Geraadpleegde literatuur:http://chanchoenni.blogspot.com: Bapak Soemita; de innemende leider van de Javanen in Suriname, Doctor Chandersen Choenni, 2009.


Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina