Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Macht noch geweld verhoogt een volk!

INGEZONDEN: Macht noch geweld, maar gerechtigheid verhoogt een volk!

16/01/2020 17:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Wat is er aan de hand in Suriname? Is een militair regiem aan het ontwaken? Het valt niet te ontkennen dat er iets broeit onder de burgers in onze gemeenschap. In verschillende groepen wordt er heftig gediscussieerd over de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Eerst betrof het de vondst van olie en gas voor de kust van Suriname! Het is ondenkbaar dat er één Surinamer zou zijn, die zich niet gelukkig zal voelen met deze gave van de natuur, die tot grotere welvaart van ons land kan leiden! Slechts door wijs beleid kan dit de burgers ten goede komen. De olievondst was het begin!

Grote aandacht van het publiek is geschonken aan het verloop van de kadervergadering van de politieke partij, de NDP, op vrijdag 10 januari jl. De nieuwsbladen, de radio en televisiestations en de sociale media hebben ruimschoots melding gemaakt van de 'geruchtmakende' uitspraken, gedaan door verantwoordelijke personen.

Het was geen nieuws meer dat de heer Desiré Delano Bouterse, de huidige president van de Republiek Suriname, op 22 januari 2020 voor de Krijgsraad zal moeten verschijnen, omdat hij verzet heeft aangetekend tegen zijn veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf in het proces rond de 8 december moorden.

Iedereen behoort te weten dat de Republiek Suriname een rechtstaat is en een Grondwet heeft. Iedere burger dient de grondwet te gehoorzamen! De president moet aan het begin van zijn ambtstermijn niet alleen een eed afleggen tot eerbiediging van de grondwet, maar hij zal alle burgers daarin tot voorbeeld moeten zijn.

De stoere taal van één van de ondervoorzitters van zijn partij en de oproep van een partijlid, tevens parlementslid namens de NDP, om de voorzitter op 22 januari a.s. te begeleiden naar de Krijgsraad, heeft bij vele burgers het gevoel gewekt van intimidatie en het onnodig uitlokken van confrontatie.

Er zijn in deze partij beslist ook juristen en bezadigde leden, die hier zeker corrigerend zouden kunnen optreden! Door het intimiderend gedrag van partijleden niet openlijk te corrigeren, wordt ons land internationaal te schande gezet! Velen uit onze gemeenschap vragen zich bevreesd af wat er zal gebeuren gedurende de dagen naar 22 januari toe en daarna. Wij denken bijvoorbeeld aan de ouders van kinderen die de scholen aan de Mgr. Wulfingstraat bezoeken.

Gods Woord heeft gelukkig een positieve bemoediging en troost voor allen die bevreesd of angstig zijn voor de komende dingen! Wij hebben een machtige God, de God van Abraham, Izaak en Israël. Soortgelijke situaties hebben zich vaker voorgedaan in de geschiedenis van de mensheid. Koning

Hizkia was koning over Jeruzalem. Sanherib was de machtige koning van Asur; hij had met zijn legers vele andere koningen verslagen en hun gebieden in bezit genomen. Sanherib wilde op een gewelddadige manier met koning Hizkia onderhandelen. Daarom zond hij een dreigbrief naar koning Hizkia, die op zijn beurt met de dreigbrief naar de tempel ging. Daar spreidde hij de brief voor God uit, dat Hij de brief lezen zou! Ook bad koning Hizkia ernstig tot God, nadat hij de profeet Jesaja over zijn benauwdheid had doen weten!

Hoe zag Gods reddingsplan eruit? De Here zond zijn Engel, die het machtige leger van Sanherib aanviel en neersloeg, waardoor hij onmiddellijk de terugtocht aanvaardde, langs dezelfde weg waar hij vandaan kwam. (Zie Jesaja 37) Al de negatieve gebeurtenissen mogen beschouwd worden als de dreigbrief van koning Sanherib! Alle gelovigen moeten daarom blijven bidden! God redt uit alle nood!

Ds. E.C. Ritfeld, Ep. Fr.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina