Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Reactie C-47 op uitnodigingen President

AANGEBODEN: Reactie C-47 op uitnodigingen President

19/02/2020 16:55

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Zijne Excellentie, Refererend aan de door tussenkomst van mw. C.Linger via de app ontvangen uitnodiging met als onderwerp: bespreking Governor CBvS, reageren wij, mede namens onze lidbonden die actief zijn in de financiële sector, als volgt.

Helaas kunnen wij niet ingaan op uw uitnodiging als vermeld in voormeld schrijven. In dit verband verwijzen wij u naar ons schrijven d.d. 15 februari 2020, met als onderwerp: Niet bijwonen besprekingen met President op 10 en 15 februari 2020. Wij wensen niet te worden gebruikt voor propagandadoeleinden. Wanneer de regering laat zien dat zij bereid is om zaken bij de bron te bestrijden, dan pas zult u in ons een bondgenoot vinden. Daarnaast willen wij voorkomen dat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat door samen met bonden en vakcentrales over deze kwestie te delibereren die niet geen directe betrokkenheid hebben in de sector.

Wij willen en moeten voorkomen dat er door hen een dominant standpunt gevormd wordt over een kwestie waar zij als werknemersvertegenwoordiger geen direct belang bij hebben. Wij voelen ons ook verplicht u te wijzen op de beledigende en arbeidsonvriendelijke uitspraken van de regeringswoordvoerder. Hij heeft er niet voor geschroomd ondergetekende als voorzitter van de Progressieve Vakcentrale 47, C-47, en de bond bij de Centrale bank alsook collega-vakbondsleider van de BVL en ALS en het personeel bij de Centrale Bank op ongepaste wijze te bespreken. De door hem gedane uitspraken druisen bovendien in tegen alle rechten van arbeiders. Rechten die wij als land hebben geratificeerd

Wij persisteren dat elke kandidaat moet worden beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgesteld profielschets. En wel een profielschets dat brede goedkeuring draagt. Wij ondersteunen de aanzet gegeven door het personeel van de Centrale Bank van Suriname zelf, dat enkele voorwaarden als hieronder aangegeven heeft aangedragen.

Wettelijke voorwaarden

Moet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 22 van de Bankwet en artikel 18 Wet Toezicht Kredietwezen en andere van toepassing zijnde integriteitseisen in de financiële sector.

 Algemene voorwaarden

1.      Moet de Surinaamse nationaliteit bezitten.

2.      Moet voldoen aan de integriteitsnormen van de bank.

3.      Moet een psychologische test ondergaan om na te gaan of wij te maken hebben met een evenwichtige persoonlijkheid die niet alleen in staat is de "balans" in de organisatie te waarborgen maar eveneens op een gepaste wijze de externe druk op het instituut kan "neutraliseren".

4.      Moet sterk zijn in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij de talen Nederlands en Engels verplicht zijn. Een derde of vierde wereldtaal beheersen is een pre.

5.      Moet over voldoende computerkennis beschikken zodat de digitale vertaalslag van opdrachten gemakkelijk kan verlopen.

Specifieke kennis

1.      Moet een academische graad hebben en moet kunnen aantonen over zowel voldoende macro-economische/monetaire als bedrijfseconomische kennis te beschikken om een goed oordeel te kunnen vellen over zowel de monetaire- als de bedrijfseconomische regelgeving waarbinnen de bank haar wettelijke taken dient uit te voeren.

2.      Moet de rol van de bank kunnen vertalen naar het economisch middenveld, waarbij niet alleen koers en prijsstabiliteit gewaarborgd worden, maar tevens een continu dialoog moet kunnen voeren met relevante economische actoren die directe of indirecte invloed op de koersen en prijzen kunnen uitoefenen.

3.      Moet zich bewust zijn van de internationale financieel-economische verhoudingen en de mate waarin deze invloed kunnen hebben op ons financieel systeem. Hierbij zijn vooral de snelle ontwikkelingen binnen het financieel technologisch forum (FINTECH) van belang.

4.      Moet in staat zijn de interne organisatie in al haar facetten af te stemmen op het te voeren bankbeleid.

5.      Moet bekend zijn met financieel-economische modellen en hoe die eventueel toegepast kunnen worden voor de Surinaamse casussen.

Op grond van al het voorgaande ondersteunen wij drs. Karel Eckhorst als nieuwe Governor van de Centrale Bank van Suriname. Naast alle overige zaken heeft hij de juiste uitstraling om de nodige rust te brengen binnen de financiële sector.

Het oplossen van de immense problemen met betrekking tot de financiële sector is echter niet de taak van de Governor, de Centrale Bank van Suriname en/of het totaal van de instelling in de sector. De problemen zullen slechts kunnen worden opgelost, indien er een gezond, goed werkend systeem is. Goede, gekwalificeerde personen moeten nl. geen slachtoffer worden van een corrupt systeem.

In dit kader wordt u geadviseerd te doen aan de eerder door ons voorgestelde bronbestrijding alvorens u goede, gekwalificeerde personen overweegt voor de post van Governor.

 

Hoogachtend,

Progressieve Vakcentrale C-47,

 

dhr. R. Berenstein

(voorzitter)

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina