Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN_USV: De rechtsstaat onder druk

AANGEBODEN_USV: De rechtsstaat onder druk

24/05/2020 20:03

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De procureur-generaal (pg) mr. R. Baidjnath Panday heeft een verzoek gericht aan DNA de dato 23 april 2020 tot het in staat van beschuldiging stellen van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wegens vermoedelijke ambtsmisdrijven. Een parlementaire commissie heeft op 13 mei een hoorzitting gehouden naar aanleiding van het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Minister Hoefdraad wordt in het justitieel onderzoek naar malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onder meer verdacht van overtreding van de Bankwet, de Anti-corruptiewet en het Wetboek van Strafrecht.

De wet gebiedt dat De Nationale Assemblee (DNA) niet in de beoordeling treedt van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering, maar moet uitsluitend beoordelen of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. Het gaat er dus niet om dat het parlement op de stoel van de rechter gaat zitten om recht te spreken. De wet gebiedt het parlement om uitsluitend te beoordelen of een vervolging in politiek bestuurlijk opzicht het algemeen belang dient.

Welnu, het algemeen belang schreeuwt letterlijk en figuurlijk om een toetsing van alle beschuldigingen door de onafhankelijke rechter. Zowel de samenleving maar zeker ook de betrokkene heeft er alle recht op om door de bevoegde rechter te laten vaststellen of de ernstige beschuldigingen bewezen strafbare feiten opleveren of niet. Zo hoort het in een democratische rechtstaat. Kort na de hoorzitting heeft de NDP-fractie een verklaring uitgegeven waarin zij stelt, dat het belang van strafvordering, afgewogen tegen het algemeen belang, haar ertoe leidt het verzoek tot in staat van beschuldiging stellen af te wijzen. Daartoe werden redenen opgesomd waarbij de fractie een gedurfde misstap maakt door het verzoek van de pg inhoudelijk te beoordelen.

In een interview zegt de advocaat Mr. Essed dat het opvallend is, dat er nu tegen de wet in staat van Beschuldiging stelling politieke ambtsdragers wordt gehandeld. In artikel 5 van deze wet staat uitdrukkelijk dat DNA niet mag treden in de beoordeling, of er sprake is van een strafbaar feit of niet. Maar dat is wel wat de NDP-fractie nu doet. (De West dd 14 mei 2020). De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is diep verontwaardigd over de verklaring van de NDP-fractie. Het dossier met de elf punten tellende aanklacht dat door de pg aan DNA is toegestuurd, geeft volgens de NDP-fractie bij haar onvoldoende redenen, om aan het verzoek van de hoogste vervolgingsambtenaar te voldoen.

De USV vraagt zich af welk algemeen belang gediend wordt indien een ambtsdrager waarvan er aanwijzingen zijn ambtsmisdrijven zoals corruptie, verduistering, vervalsing en oplichting beschuldigd wordt juist door leden van de wetgevende macht in bescherming genomen wordt. Zoals aangegeven in de onderliggende stukken bij het document van het OM heeft de minister van Financiën gebruik gemaakt van een zeer ongebruikelijke constructie om zeventien (17) overheidspanden "te verkopen" aan de CBvS! Dit is aangekaart door de raad van commissarissen, met de regeringscommissaris voorop, als zijnde in strijd met de Bankwet en de minister heeft die "overdracht" zelfs erkend, zoals DNA dat met eigen ogen heeft kunnen lezen! Dit alleen al is zodanig ongebruikelijk in politiek bestuurlijk opzicht (een tientallen miljoenen euro's bedragende manipulatie in strijd met de Bankwet) dat het algemeen belang zelfs eist om daar een onafhankelijke rechterlijke uitspraak over te krijgen.

In 1987 hebben wij voor de tweede keer afgesproken dat we Suriname volgens de Trias Politica gaan inrichten. Deze Grondwet is onder de toenmalige regeringsleider D.D. Bouterse (de huidige president) destijds goedgekeurd. De voorzitter van de raad van toezicht van de CBvS, de heer Vidjay Kirpalani (een vertegenwoordiger van de regering), heeft samen met de drie directeuren van de CBvS aan het OM gevraagd om de (thans) ex-governer van de CBvS, de heer Van Trikt, te vervolgen. Uit het onderzoek van het OM blijkt dat er nog meer verdachten zijn die vragen kunnen beantwoorden, in dit geval ook minister Hoefdraad. Zelfs de raadsman van de heer Van Trikt, Mr. Irwin Kanhai, zegt in de media dat zijn cliënt op instructie van minister Hoefdraad heeft gehandeld. Mr. Kanhai is geen politicus maar is in de gemeenschap bekend als de raadsman van onze regeringsleider, de heer D.D. Bouterse in het strafproces van de 8 Decembermoorden.

Dus de regeringscommissaris die van regeringswege is benoemd om, eveneens van regeringswege toezicht te houden op de handelingen van de CBvS, en dus diens president, vraagt aan de rechterlijke macht om onderzoek te doen bij de CBvS. Daaruit kunnen wij toch concluderen dat de regering achter dit verzoek staat. Wat de engelen doet sidderen is dat minister Hoefdraad, de uitvoerende macht, aan de wetgevenede macht (DNA) vraagt om hem in bescherming te nemen tegen de rechterlijke macht, de procureur-generaal, terwijl de regering zelf achter verdere vervolging staat? Leden van de wetgevende macht, de coalitie die een verlengstuk is van de uitvoerende macht, wijst het verzoek tot het in staat van beschuldiging stellen van een lid van de uitvoerende macht echter af, als politieke beslissing. De grondwettelijke trias politica wordt onderuitgehaald door (partijpolitieke) belangenverstrengeling van deze twee machten, die zich kennelijk niets aantrekken van het algemeen belang.

Verwerpelijk, meedogenloos en respectloos waren de aantijgingen jegens de pg door de coalitie, de integriteit van de pg werd aangetast in het hoogste college van staat ten overstaan van de voorzitter J. Geerlings-Simons. De trias politica, de scheiding der machten, dreigt te vervagen, waarbij de mogelijkheid tot vervolging van eventuele overtredingen en misdrijven nu politiek getoetst met als gevolg dat een rechterlijk oordeel op dit moment wordt uitgesloten. De verdachtmaking blijft echter hangen bij gebrek aan een rechterlijk oordeel over bewezen of niet bewezen. Dat is zowel in strijd met het algemeen belang als ook met het persoonlijk belang van betrokkene(n). Signalen voor het verzwakken van de rechterlijke macht is de schandalige eis welke gesteld is door een groep die een petitie aanbood aan de president op 16 mei de petitie 'valutawet', waarin de indieners eisen dat de regering de financiële steun aan de rechterlijke macht stop zet, een eis die bewezen heeft enge politieke belangen te verkiezen boven de bescherming van de burgers van Suriname.

Een gelukkige samenleving in ontwikkeling heeft behoefte aan oprechte, het algemeen belang dienende leiders van onbesproken gedrag. Elke kiezer heeft nu de mogelijkheid om zich uit te spreken over hoe wij verder moeten gaan! Bent u tevreden met wat ons overkomt en wat ons nog te wachten staat of is het tijd voor verandering? Gaan andere (politieke) belangen voor het algemeen belang en uw eigen belang? Bent u gelukkig? Bent u tevreden met de vooruitzichten voor uw kinderen en uw pensioentijd? Bent u blij met uw gezondheidsvoorzieningen? Bent u tevreden klant in de supermarkt? Bent u tevreden? De USV doet een dringende oproep aan iedere burger van dit land: denk goed na, de toekomst kunt u beïnvloeden, uw stem is veel waard!

Unie van Surinaamse Vrouwen

Drs. Asha Mungra Voorzitter

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina