Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ruimtelijke ordening

COMMENTAAR: Ruimtelijke ordening

20/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Ruimtelijke ordening

 

HET IS BEKEND dat er in Suriname geen of nauwelijks sprake is van ruimtelijke ordening. Met het handhaven van het ministerie van Ruimtelijke ordening en de uitbreiding met Milieu lijkt de regering-Santokhi serieus aandacht te willen besteden aan het probleem. Van dit ministerie is overigens naar buiten toe nog niet veel te merken, maar minister Silvano Tjong-Ahin zit in elk geval niet stil.

Zo heeft hij commissies aan het werk gezet om de Milieuraamwet aan te passen en de wet Ruimtelijke Ordening voor te bereiden. Deze tweede wet zal ruimte bieden voor duurzame ontwikkeling van landbouw, bebouwing, recreatie en industrie en de geconstateerde chaos stoppen. Die chaos uit zich onder meer in de als paddenstoelen uit de grond verrijzende verkavelingsprojecten, vaak zonder goede infrastructurele voorzieningen zoals wegen en afwatering, elektriciteit en stroomvoorziening.

Inrichting van de stad, van nieuwe woonwijken is veelal slecht, omdat verschillende instanties een vinger in de pap hebben over wat waar moet komen, zonder dat daaraan een filosofie ten grondslag ligt. De commissie doet er goed aan te onderzoeken of er niet al documenten zijn waarin aandacht aan deze problematiek wordt besteed. Het lijkt sterk dat die er niet zijn. Basisinfo moet dus beschikbaar zijn. De werkgroep zou in elk geval te rade kunnen gaan bij het Planbureau of ex-medewerkers er van.

De commissie heeft naar verwachting een jaar de tijd om met een goed product te komen, maar het spreekt vanzelf dat hoe eerder een conceptwet gereed is, hoe beter. Vanwege het gewicht van de opdracht kan men zich afvragen waarom die niet is gegeven aan de Anton de Kom Universiteit of het Planbureau. Hiermee is niet gezegd dat de commissie geen goed werk kan of zal afleveren. De minister zal bij het samenstellen zeker rekening gehouden hebben met de zwaarwichtige taak en de deskundigheid van de leden.

Nu de regering heeft gezegd het huisvestingsvraagstuk aan te pakken moet echt begonnen worden met de ruimtelijke ordening. Ontvolking van Paramaribo heeft plaatsgevonden en de trek naar woonwijken aan de rand van de stad heeft geresulteerd in gettovorming waar bewoners moeilijk of moeizaam integreren. Vaak buiten hun schuld om. Het proces van integratie is immers nooit bevorderd. Nieuwe inzichten moeten in zich dragen geen gettovorming meer, beter onderwijs, goede gezondheidszorg, voldoende recreatieve voorzieningen voor jongeren en versterking van het saamhorigheidsgevoel.

De bewindsman uit bezorgdheid over het wegennet, dat zeker ook raakvlakken heeft met de ruimtelijke ordening. Maar wegaanleg is de verantwoordelijkheid van zijn collega van Openbare Werken. De twee bewindslieden zullen dus nauw moeten samenwerken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina