Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Mede-oprichter CLO ernstig bezorgd over verval

Mede-oprichter CLO ernstig bezorgd over verval

03/05/2021 18:00 - Jason Pinas

Harold Rusland vindt dat het roer drastisch moet worden omgegooid binnen de CLO.

Harold Rusland vindt dat het roer drastisch moet worden omgegooid binnen de CLO. Foto: Jason Pinas  

PARAMARIBO - Harold Rusland heeft in zijn jonge jaren met andere vakbondsleiders alles gegeven om de rechtspositie van de ambtenaren te verbeteren. Als onderwijzer toen heeft hij zelfs zijn verdere studie laten varen om de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) mede op te richten. Hij is de eerste voorzitter geweest van de ambtenarenvakcentrale. De achteruitgang van en tweedracht in de organisatie ziet hij daarom somber toe en hij dringt nadrukkelijk aan het roer om te gooien. Zijn toon wordt serieuzer wanneer hij begint te praten over de ‘crisis’ waarin de centrale nu verkeert. Hoewel hij de CLO nog steeds een warm hart toedraagt, blijft hij liever op afstand van het huidige bestuur onder leiding van Ronald Hooghart.

Het is alsof Rusland de beginperiode opnieuw beleeft wanneer hij de Ware Tijd terugvoert naar de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat was toen hij met onder anderen Eddy Bruma, Cyrill Daal, Fred Derby, Rufus Nooitmeer en Hendrik Sylvester, die allen intussen zijn overleden, de vakbeweging tot een serieuze partner van de overheid wist te verheffen.

Hij spreekt van een periode van hard werken en vooral het belang van de werkende klasse voorop stellen. De CLO had slechts één doel: de positie van de ambtenaren moest koste wat kost worden verbeterd. De organisatie kreeg in dat streven bijval van andere vakorganisaties. "De eenheid binnen de vakbeweging was toen heel groot. We konden op elkaar rekenen en ondersteunden elkaar - ook in moeilijke periodes."

Die goede onderlinge verstandhouding heeft volgens hem ertoe geleid dat de periode 1970-1980 een fantastische was voor de vakbeweging. In die tijd zijn ten minste vier wetten, die direct te maken met de rechtspositie van ambtenaren, tot stand gekomen: Salariswet, Personeelswet, Ziektekostenregelgeving en Vakantieregeling.

 

Ontstaan

Na een prachtperiode van vijftig jaar is de CLO volgens hem sterk achteruit gegaan en terechtgekomen in een positie waarin ze niet zou moeten zijn. Om er zeker van te zijn dat hij de juiste informatie deelt pakt Rusland ter ondersteuning van zijn gedachten een map met archiefmateriaal.

Rusland vertelt dat rond eindjaren zestig de behoefte om een overkoepelend orgaan dat opkwam voor de rechten van ambtenaren steeds groter werd omdat de arbeidsvoorwaarden van landsdienaren werden verwaarloosd. De centrale zou als overkoepelend orgaan meerdere vakbonden als lidorganisatie moeten hebben.

Rusland herinnert zich dat de eerste pogingen hiertoe zijn gedaan rond 1968 toen onder leiding van Fedor Bottse de Centrale van Organisaties van Overheidspersoneel (Coop) werd opgericht. "Het lukte hem aardig om organisaties die de ambtenaren vertegenwoordigden bij elkaar te brengen. Een nadeel was dat Coop een stichting was waardoor ze niet goed kon opereren."

Nadat dat duidelijk was geworden heeft Rusland, toen voorzitter van de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB) het initiatief genomen om de Centrale van Landsdienarenorganisaties op te richten. Op 21 april 1971 was het een feit. "De CLO had bij de oprichting minstens 34 lidorganisaties", herinnert hij zich en mocht invloedrijk worden genoemd.

Hij leidde de organisatie vanaf de oprichting tot en met de militaire staatsgreep van 1980, toen hij minister van Onderwijs werd. Hij werd bij de ambtenarenvakbond opgevolgd door Sylvester die volgens hem ook goede prestaties heeft neergezet als voorzitter.

 

Hoog niveau

Rusland zegt dat de vakbeweging in die tijd bekend stond om haar vertegenwoordigers met een vrij hoog niveau. Er was volgens hem een goede link tussen de doorsnee medewerkers en de toplandsdienaren. "De topambtenaren hadden een eigen bond die was aangesloten bij de CLO. De ambtelijke kennis en ervaring konden we ook gebruiken in de vakbeweging."

Hij weet nog dat een beroep kon worden gedaan op topdeskundigen die kosteloos hun zienswijze vanuit de werkende klasse deelden met de leiding van CLO. "De situatie is op dat stuk helemaal veranderd. Topambtenaren zitten niet meer in de vakbeweging, ze zijn er niet meer in geïnteresseerd waardoor een gebrek aan capaciteit is ontstaan."

Rusland stelt dat door de jaren heen de capaciteit binnen de CLO is teruggevallen en denkt dat dit komt doordat er steeds meer politieke loyalisten in de ambtenarij zijn gekomen. "Die is duidelijk een niveau lager geworden. Ze is te veel gepolitiseerd en opereert niet meer op het niveau van toen." Hij wijst erop dat medewerkers vroeger heel goed doordrongen waren van de omstandigheden waaronder ze moesten werken. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat de vakbondleiders informatie overbrachten. "Die kennis was er bij de mensen. Dus je kon als vakbondsleider geen stommiteit gaan vertellen. Er ontstonden discussies op een bepaald niveau en je moest als vakbondsleiders je standpunt kunnen verdedigen."

 

Ernstige zorgen

Hij waarschuwt dat de huidige negatieve ontwikkeling die de vakbeweging over het algemeen maar vooral de CLO nu meemaakt niet moet worden onderschat. "We moeten het niveau weer optrekken en zelfs hogerop brengen." Rusland betreurt dat de respectabele positie in de samenleving is kwijtgeraakt. Hoewel hij voorzitter Hooghart niet wenst te bespreken wijst de oud-vakbondsman erop dat de centrale niet de goede kant opgaat. Ook over het dispuut tussen Hooghart en acht andere hoofdbestuursleden onder wie Michael Miskin praat hij liever niet.

De gang van zaken binnen zo een grote organisatie vindt Rusland wel triest. "Ik maak me ernstige zorgen over het niveau waarop we opereren als organisatie. Het niveau is te laag." Hij wijst erop dat de CLO een respectabele organisatie was. Bij de oprichting was het nooit de bedoeling dat de centrale zich zou bezighouden met problemen van individuele personen. De CLO was de moederorganisatie voor overheidsvakbonden. Hij weet daarom als geen ander dat het niet correct is wanneer de voorzitter van de centrale zich met problemen van individuele personen bezighoudt.

Rusland noemt de achteruitgang van de CLO een ernstig probleem waarvoor een oplossing niet voor de hand ligt. Volgens hem moeten er op dit moment twee belangrijke veranderingen doorgevoerd worden. Als eerst moeten de individuele organisaties en structuren versterkt en daarnaast discussies gevoerd worden in het belang van de ambtenaren. "Als je deze twee dingen doet heb je geen tijd voor andere dingen want je bent dan constant bezig te werken aan serieuze dingen. En dan heeft niemand ruimte om met nonsens te komen."

 

Verantwoordelijkheid nemen

Verder vindt Rusland dat de leiding van de CLO haar verantwoordelijkheid moet kennen en een duidelijk standpunt moet innemen in een aantal zaken. Hij noemt onder meer het ambtenarenapparaat dat op dit moment niet efficiënt functioneert. Op sommige plaatsen hebben mensen letterlijk niets te doen. "Als vakorganisatie ben je ook medeverantwoordelijk daarvoor. De overheid kan niet blijven groeien als een gek. Als vakbeweging moet je je distantiëren van die rommel."

Rusland benadrukt dat de vakcentrale ook duidelijk moet pleiten voor een personeelsstop en moet eisen dat de overheid met een oplossing komt om het ambtenarenvraagstuk structureel aan te pakken. "De CLO kan gaan onderhandelen voor een loonsverhoging, is dat misschien zelfs verplicht, maar is dat terecht?" vraagt de oprichter zich af. Hij wijst erop dat de overheid momenteel enorme schulden heeft en dus moeilijk de ambtenaren meer geld zal kunnen geven. "Ze zal meer geld moeten drukken om de CLO te geven wat ze wil. Is dat wat je als organisatie wil voor het land?"

Omdat de overheid er zelf baat bij heeft als er een sterke vakbondsorganisatie is zou zij volgens Rusland misschien initiatieven moeten nemen om de CLO te versterken. Daarnaast kunnen er binnen de samenleving mensen opstaan om die verandering te stimuleren. Een andere manier is dat er uit de CLO zelf leden opstaan en de ommekeer op gang proberen te brengen.

Rusland zegt dat hij op dit moment geen pasklaar antwoord heeft hoe de CLO de organisatie van weleer moet worden. "Maar dat er aan de organisatie moet worden gesleuteld staat buiten kijf. Of het nou van de vakbeweging, overheid of de samenleving komt, er moet iets gedaan worden aan de vakbeweging want anders gaan we verloren."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina