Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Stichting A Marron Kompas io in historisch perspectief

Stichting A Marron Kompas io in historisch perspectief

29/07/2021 18:53

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Er zijn in deze maand drie negatieve artikelen in de media verschenen over de Stichting A Marron Kompas, te weten column 'Gevaarlijk kompas' (http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/07/05/column-gevaarlijk-kompas/), https://www.srherald.com/columns/2021/07/07/leo-brunswijk-aast-met-zijn-a-marron-kompas-op-directeurschap-telesur/ en 'Behartiging belangen binnenlandbewoners wassen neus (http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/07/10/behartiging-belangen-binnenlandbewoners-wassen-neus/). Deze artikelen zijn geschreven door personen, waaronder buitenlanders/niet-ingezetenen, die geen enkele affiniteit hebben met de stichting noch het binnenland, maar zaken presenteren alsof zij bekend zijn met de doelstellingen van de stichting.

Duidelijk is wel dat deze personen niet begaan zijn met het lot van de binnenlandbewoners, vanwege het feit dat zij overduidelijk bezig zijn om een organisatie die opkomt voor de belangen van de binnenlandbewoners in een kwaad daglicht te stellen. De stichting heeft daarom gemeend wat nader uitleg te geven over haar werkwijze/doelstellingen en hoopt dat 'buitenstaanders' voortaan afblijven van de stichting.

 

Ontstaan

Het doel van de stichting is om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de ontwikkelingsachterstanden en zorgen voor duurzame ontwikkeling in het binnenland. De stichting is ontstaan uit de Commissie 10 Oktober 2018, die was geïnstalleerd door de granman der Okanisi, Da Bono Velantie en de granman der Matawai, Da Lesley Valentijn.

Deze installatie is het gevolg van een artikel die de stichtingssecretaris op 4 september 2018 op Starnieuws heeft gepubliceerd onder de kop 'Wat valt er te vieren op Dag der Marrons?' Dit artikel heeft zowel nationaal als internationaal voor een bepaalde bewustwording gezorgd onder grote delen van de marrongemeenschap, wat heeft geleid tot een internationale gran krutu op Drietabbetje van 8 tot 11 oktober 2018.

Op deze gran krutu zijn er enkele ferme standpunten ingenomen, die zijn opgenomen in het Diitabiki Akkoord (Starnieuws 11 oktober 2018). Eregasten op deze gran krutu waren de granma van de Marrons in Portland op Jamaica Gloria 'Mama G' Simms en haar wederhelft en een vertegenwoordiging van de marrongemeenschap van Trinidad en Tobago.

Na deze gran krutu is besloten dat de Commissie 10 Oktober 2018 verder moet gaan met het behartigen van de belangen van de binnenlandbewoners. Om verwarring te voorkomen met de Stichting 10 Oktober 1760 is er niet gekozen voor Stichting 10 Oktober 2018, maar voor Stichting A Marron Kompas. Het woord 'Kompas' wordt met hoofdletters geschreven, omdat het is ontstaan uit de voorletters van de namen van de zes Marronstammen, te weten Kwintie, Okanisi, Matawai, Paamaka, Aluku en Saamaka.

 

Werkwijze

De stichting houdt elk jaar rond 10 oktober een gran krutu in een residentie van één van de granman. In 2018 was het te Diitabiki, de residentie van de granman der Okanisi, waaruit het Diitabiki Akkoord is voortgevloeid. In 2019 was het gehouden te Langatabiki, de residentie van de granman der Paamaka, waaruit de Langatabiki-verklaring is voortgevloeid. In 2020 was het gehouden te Pusugrunu, de residentie van de granman der Matawai, waaruit het Pusugrunu Akkoord is voortgevloeid.

In al deze documenten zijn de problemen van het binnenland die door de vertegenwoordigers zijn aangehaald tijdens de gran krutu opgenomen. In de Langatabiki-verklaring is de uitvoering van het Diitabiki Akkoord geëvalueerd. Nadat is gebleken dat de regering-Bouterse/Adhin geen uitvoering heeft gegeven aan het Diitabiki Akkoord is toen besloten om de Langatabiki-verklaring niet aan de toenmalige regering aan te bieden, maar te wachten op het resultaat van de verkiezingen om het aan de nieuwe regering aan te bieden.

In het Pusugrunu Akkoord is de Langatabiki-verklaring geëvalueerd. Bij de gran krutu te Pusugrunu was de regering-Santokhi/Brunswijk zwaar vertegenwoordigd door de president, vicepresident en meer dan de helft van de ministers. Alle drie documenten zijn overhandigd aan deze regering.

 

Structuur

Het stichtingsbestuur bestaat formeel uit een voorzitter, zes ondervoorzitters, secretaris, penningmeester en commissarissen. Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester is gekozen voor personen met een bepaalde opleidingsniveau in verband met een waardige vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechten. De zes ondervoorzitters van de stichting zijn traditionele gezagsdragers die elk door één der granman wordt aangewezen. De commissarissen ondersteunen de overige bestuursleden in de uitvoering van de werkzaamheden.

Het mandaat van het bestuur is één jaar en wordt op de jaarlijkse gran krutu verlengd óf er wordt een nieuw bestuur aangewezen. Het mandaat van het huidige bestuur is zowel op de gran krutu van Langatabiki als van Pusugrunu verlengd. De statuten van de stichting zijn in concept al gereed. Ze moeten eerst op een gran krutu worden goedgekeurd voordat de stichting kan worden ingeschreven in het stichtingenregister.

Vanwege het respect voor en behoud van onze eeuwenoude tribale cultuur en traditie ondersteunt de stichting uitsluitend granman die traditioneel op de juiste zijn ingezworen vóórdat de president van de republiek Suriname overgaat tot de beëdiging.

 

Toekomstplannen

De stichting is van plan om ook de inheemsen op te nemen in de stichting, omdat zowel de inheemsen als marrons dezelfde doelen na streven. Wanneer dit een feit is zal de 'I' in het woord inheemsen worden toegevoegd aan de stichtingsnaam en zal de naam worden gewijzigd in Stichting A Kompasi. Vermeldenswaard is dat op de gran krutu te Pusugrunu de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) met een zware delegatie aanwezig was. Hun participatie was overweldigend en verdient navolging.

Er zal een schrijven worden gericht aan de regering om de naam van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) te veranderen in Duurzame Ontwikkeling Tribalen (DOT), omdat de marrongemeenschap de naam Afro-Surinamers Binnenland heeft afgewezen op de gran krutu te Diitabiki.

Er zal ook een schrijven worden gericht aan de regering om de naam van de Afobakaweg te veranderen in granman Daniël Agbago Aboikoniweg. Dit vanwege het feit dat de Afobakadam in zijn regeertermijn is gebouwd en hij degene was die de dam in werking heeft gesteld. De stichting vindt dat ook de namen van gewezen marronleiders moeten worden vereeuwigd.

Stichting A Marron Kompas

Secretaris Ruben Ravenberg, PhD, MBA

rub_rav@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina