Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Het Constitutioneel Hof en de weg naar staatsveiligheid

Het Constitutioneel Hof en de weg naar staatsveiligheid

31/07/2021 22:15

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Het Constitutioneel Hof is vorige week uitgekome­n met zijn uitspraak over de geldigheid van de Amnestiewet van 2012 en heeft terecht veel lof geoogst in binnen- en buitenland. Van alle kanten zijn lessen opgesomd die uit de uitspraak moeten worden geleerd: het parlement zou zich niet mogen mengen in een lopende strafzaak, moet goed en rechtsstatelijk zijn en zich houden aan de taken en verantwoordelijkhede­n, opgedragen door de Grondwet en het mandaat van het volk om op te komen voor het volksbelang en niet voor individuele belangen.

Een te leren les is ook dat een fractie van een politieke partij in De Nationale Assemblee haar politieke of coalitieleider niet onvoorwaardelijk moet volgen en dat elk lid van dit college (en wat ondergetekende betreft, ook van de regering) een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Wat ondergetekende verbaast, is dat een belangrijk inzicht waartoe de uitspraak van het Hof leidt, aan velen voorbijgaat. Het gaat hierbij om het inzicht met betrekking tot de weg die in de gegeven situatie moet worden bewandeld om na het heruitspreken van het vonnis in het 8 Decemberstrafproces, te komen tot orde, vrede en rust in Suriname.

Immers, het hof is van oordeel dat de strijdigheid van een Amnestiewet met Grondwet en mensenrechten­verdragen alleen gerechtvaardigd is, indien aan zo'n wet een dringend algemeen belang ten grondslag ligt. Het hof acht dit dringende algemene belang in de Amnestiewet van 2012 niet aanwezig, aangezien zulks noch in de wetstekst, noch in de memorie van toelichting ervan en noch in de door de wetgever uitgevoerde belangenafweging blijkt.

Het hof leert ons eveneens dat bij zo'n eventuele amnestieverlening de instelling bij wet van een waarheids- en verzoeningscommissie hoort die de belangen van zowel slachtoffers, nabestaanden als eventuele bijbehorende verdachten waarborgt. Uit het voorgaande destilleert ondergetekende de weg naar orde, vrede en rust, kortom de weg naar staatsveiligheid, die na het heruitspreken van het vonnis in het 8 Decemberstrafproces moet worden bewandeld: trek de Amnestiewet van 2012 in en maak anno 2021 een nieuwe wet waarbij tot uiting komt dat de staatsveiligheid na het uit­spreken van bedoeld vonnis hoogstwaarschijnlijk in gevaar komt.

Immers, de president uit de periode 2010 tot 2020 heeft ten tijde van het 8 Decemberstrafproces orde, vrede en rust kunnen handhaven. Er is thans een nieuwe president die pas één jaar aanzit; het is de vraag of hij inmiddels voldoende overwicht heeft op de veiligheidsdiensten met haar bemensing om in het natraject van het onderhavige proces de staatsveiligheid te garanderen.

Krachtens verklaringen van deze nieuwe president en de minister van Defensie vormt de recente diefstal van zware militaire wapens bij de oud-president thuis een gevaar voor de staatsveiligheid, terwijl orde en rust nu en de komende maanden hard nodig zijn om het in uitvoering zijnde stabilisatie- en herstelplan dat voor grote delen van de bevolking veel ongerief met zich meebrengt, een kans van slagen te geven. Het alternatief voor geen nieuwe Amnestiewet is hoogstwaarschijnlijk grote schade aan land en volk! Hoogstwaarschijnlijk omdat sommige situaties pas zeker zijn als het laat is.

Bij een Amnestiewet hoort, zoals van de uitspraak van het Constitutioneel Hof valt af te leiden, een bij wet ingestelde waarheids- en verzoeningscommissie. Als de regering de noodzaak niet inziet om deze twee zaken in orde te maken of terzake niet voortvarend genoeg is, dient een aantal DNA-leden met concept-initiatief­wetten te komen.

Wie niet meewerkt aan de totstandkoming van deze wetten, zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor eventuele verstoringen van de staatsveiligheid in het natraject van het 8 Decemberstrafproces. DNA-leden, neemt uw verantwoordelijkheid en wees net zo moedig en wijs als leden van het Constitutioneel Hof.

Ir. R. R. Assen

Oud-minister van Defensie

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina