Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • LMC: Reactie op artikel in de Ware Tijd

LMC: Reactie op artikel in de Ware Tijd

17/08/2021 16:04

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - In de Ware Tijd van 10 augustus 2021 verscheen er een artikel onder de kop 'Ouders en leiding privéschool in de clinch om plots verhoogd schoolgeld', geschreven door Amanda Palis. In het artikel is aangegeven dat "een groot deel" van de ouders ontevreden is over de maatregel om het schoolgeld bijna aan het eind van het jaar te verhogen. Het is heel jammer dat de schrijfster van het stuk niet gevraagd heeft hoe groot dat deel van de ontevreden ouders is. Zonder de feiten na te gaan, zijn in het geheel artikel zaken genoemd die niet waar blijken te zijn. Wij zullen dit onderstaand onderbouwen.

Van de in totaal driehonderd ouders waren bij aankondiging van de maatregel ongeveer honderd ontevreden. Deze ouders hadden aangegeven de verhoging van SRD 175 niet te zullen betalen. Dit aantal is nu teruggelopen naar vijftien. Inmiddels hebben ook uit dit aantal ouders zich aangemeld, het verhoogd bedrag wel te zullen betalen. Hiermee is duidelijk dat "een groot deel", zoals opgenomen is in het artikel, niet correct is.

Ook uit onderstaande citaat blijkt dat er niet voldoende onderzoek is gedaan: "Bij navraag blijkt dat andere particuliere scholen inderdaad ook verhogingen hebben doorgegeven. Die gaan echter pas het komend schooljaar in." Van ten minste drie particuliere scholen is bekend, dat zij ook tussendoor hun tarief hebben moeten verhogen. Bij één van hen heeft de aankondiging op 1 maart 2021 plaatsgevonden, met als ingangsdatum 1 april 2021.

Verder geeft Grätl Blokland in het stuk aan dat er een jaartarief is overeengekomen, dat in maandelijkse termijnen wordt betaald. "Nooit is ons gezegd dat we rekening moeten houden met een tussentijdse verhoging." Als reactie hierop geeft de directie van de school aan dat de tarieven voor het schooljaar per schrijven zijn gecommuniceerd aan de ouders en niet in een overeenkomst. Op dezelfde wijze is de noodzakelijke verhoging, ruim van te voren, doorgecommuniceerd naar de ouders.

De bekendmaking van de verhoging is per brief gedaan op 16 maart 2021 en de verhoging is ingegaan op 1 mei 2021. Juridisch bekeken is dit een redelijk termijn. De slechte economische financiële situatie, met name de stijging van de wisselkoers, verhoging van de brandstof die doorwerkt in heel veel goederen en dienstverlening, is ook niet eerder aan de samenleving gecommuniceerd. We raken allemaal ermee geconfronteerd en moeten ermee dealen.

Zoals aangegeven in de brief was de verhoging noodzakelijk, vanwege:

1. de unificatiekoers op 22 september 2020, die tot gevolg heeft dat de kosten voor bedrijfsvoering drastisch zijn toegenomen en met de toenmalige inkomsten niet meer betaalbaar was. Vermeldenswaard is dat het tarief voor het schooljaar vóór de unificatiekoers was vastgesteld.

2. de onvoorziene toename in uitgaven (investering in ICT) in verband met afstandsonderwijs, waaronder verhoging van de internettarieven en al het andere eromheen dat noodzakelijk was om afstandsonderwijs op te starten en voort te zetten.

3. investering in voorzieningen voor een veilige omgeving, vanwege Covid-19.

Het bestuur van de school wenst ook aan te geven, dat terwijl deze groep ouders uitgenodigd werd voor individuele gesprekken om hun bezwaren te horen ten aanzien van de verhoging, die ouders via social media en het oudercollectief platform, werden geadviseerd om niet in te gaan op de individuele uitnodiging van de school. Dat is natuurlijk zeer jammer, want er zijn wel ouders geweest, waarbij dit individueel gesprek geresulteerd heeft in een gunstige uitwerking voor beide partijen.

Mevrouw Blokland en Ashim hadden dus wel de gelegenheid om hun bezwaren cq bezorgdheid persoonlijk aan de directie van de school bekend te maken. Zij hebben echter een ander pad gekozen. De school benadrukt dat zij altijd openstaat voor dialoog.

Wij wensen tot slot de gemeenschap en in het bijzonder de ouders en toekomstige ouders gerust te stellen dat de school niet onbekend is bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De erkenning van de school is sinds het bestaan van de school in 2015 in behandeling bij het voornoemd ministerie. Het proces hiertoe ondervindt vertraging, vanwege wijziging van functionarissen binnen het ministerie als gevolg van de wisseling van de wacht.

In april van dit jaar heeft de school nog een gesprek gehad met de voormalige directeur, Yuro Dipotaroeno, waarbij wij opnieuw (voor de derde maal) de stukken moesten opsturen. Genoemde functionaris, waarmee wij dus bezig waren, is per 1 augustus 2021 niet meer verbonden aan het ministerie. De school heeft terstond actie ondernomen - een schrijven gericht naar de minister - ter voorkoming dat dit proces wederom stagnatie ondervindt.

Wij garanderen in elk geval wel voortzetting van kwalitatief onderwijs, het voortbestaan van de school en de doorstroming van de leerlingen.

Namens het bestuur en de directie van Little Mounds of Clay

Where Education Shapes the Mind

De kracht van het verschil!

Kimberly Weibolt

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina