Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meningen over corona-afwijzing Bibis verdeeld

Meningen over corona-afwijzing Bibis verdeeld

30/09/2021 00:00 - Ivan Cairo

Hoewel ze zelf volledig is gevaccineerd, verzet Jennifer van Dijk-Silos tegen het dwingen van burgers om zich te laten inenten tegen Covid-19.

Hoewel ze zelf volledig is gevaccineerd, verzet Jennifer van Dijk-Silos tegen het dwingen van burgers om zich te laten inenten tegen Covid-19. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) zal vanaf 4 oktober medewerkers die niet tegen Covid-19 gevaccineerd zijn of weigeren negatieve pcr-testen te overleggen van de werkvloer weren. Wie daardoor niet op het werk verschijnt zal als onwettig afwezig worden geboekt. Dat staat in een memorandum van de directeur van Bibis aan het personeel. De meningen over de nieuwe maatregelen zijn verdeeld. Ook onder juristen.

"De overheid heeft als standpunt dat ze niet van plan is bij wet een vaccinatieplicht in te stellen. Dat wil echter niet zeggen dat de overheid het niet noodzakelijk kan achten om niet-gevaccineerden anders te behandelen dan gevaccineerden, uiteraard op uitsluitend medische/wetenschappelijke gronden en in het algemeen belang. Tot die andere behandeling kan horen, de weigering van toegang. Dat doet Bibis nu", zegt advocaat Hugo Essed.

Toch is er een zekere tegenstelling in de houding van de overheid, constateert Essed. "Van diezelfde overheid heeft de minister van Arbeid echter gezegd dat indien werknemers in de particuliere sector de toegang tot de werkplek geweigerd wordt zij bij haar ministerie een klacht kunnen indienen en dat zij dat zullen onderzoeken. Tot nu toe zijn maatregelen mij niet bekend", zegt hij.

Covid -19-maatregelen Bibis

Juridisch consultant Jennifer van Dijk-Silos is een totaal andere mening toegedaan. Volgens haar worden met de dwangmaatregelen van Bibis de rechten van de medewerkers aangetast. Zelf is Van Dijk-Silos, die al volledig gevaccineerd is, voorstander van de coronavaccinatie, maar ze is faliekant tegen dwang daartoe. "Natuurlijk schendt Bibis de tot dan gehanteerde wettelijke regels van de overheid dat niemand verplicht moet worden zich te laten vaccineren. Je kan niemand verplichten."

Vooral omdat het in strijd is met het Bupo-verdrag, de internationale overeenkomst waarin de burger- en politieke rechten van mensen zijn vastgelegd. Daarin staat dat het recht op de lichamelijke integriteit onvervreemdbaar is. "Je kunt mensen niet dwingen medische experimenten of behandelingen te ondergaan," zegt Van Dijk-Silos. Ze voert verder aan dat in de Grondwet en de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand is opgenomen dat internationale bepalingen in acht genomen dienen te worden genomen.

Van Dijk-Silos: "Dit is het bewijs dat de regering inderdaad naar segregatie gaat en medische discriminatie. Andere ministeries zullen volgen." Ook het bedrijfsleven maakt zich intussen hieraan schuldig, zegt de advocaat. Een aantal getroffen arbeiders gaat juridische stappen ondernemen tegen hun werkgevers.

Ze wijst er verder op dat Bibis ook de Personeelswet die van toepassing is binnen de ambtenarij schendt. Daarin is volgens de jurist haarfijn gedefinieerd wat als "onwettig verzuim" wordt gekwalificeerd. Het zich niet laten vaccineren of het niet ondergaan van een coronaswabtest valt niet onder de definiëring, aldus Van Dijk-Silos. "Ik hoop echt dat alle ambtenaren naar het Hof van Justitie gaan. Dit is je reinste en flagrante schending van de Personeelswet", zegt ze.

Essed ziet dit niet zo zwart-wit. "Ik ben van oordeel dat de werkgever de wettelijke plicht heeft zijn werknemers en de gemeenschap te beschermen en dat dat belang casu quo die plicht, zwaarder weegt dan het individueel belang van een werknemer. Uiteindelijk zal de rechter moeten beslissen en ik hoop dat zulks spoedig gebeurt aangezien de beantwoording van deze vraag van groot maatschappelijk en economisch belang is", stelt hij.

Van Dijk-Silos: "Wanneer de uitvoerende macht zelf de wetten met de voeten betreedt, dan is het duidelijk dat er geen rechtsstaat is of als die er is, dan is het heel erg zwak." Zowel Essed als Van Dijk-Silos geeft aan dat ambtenaren die menen dat met de nieuwe maatregelen hun rechten geschonden worden een rechtszaak kunnen beginnen tegen de staat. Drie Bibis-medewerkers hebben zich al bij Van Dijk-Silos aangemeld.

DA '91-voorzitter Angelic del Castilho meent dat de maatregelen van Bibis een grondslag hebben. "Neemt iemand zijn verantwoordelijkheid in het publieke of zelfs private terrein onvoldoende, dan wordt hij daar zelf aansprakelijk voor gesteld. Vanwege de vereisten voor de volksgezondheid en het feit dat het aspect vrijheid ook een verantwoordelijkheid voor de eigen keus legt op elkeen vindt DA '91 dat werkgevers een vereiste kunnen rechtvaardigen in een pandemische context.

Ten minste, wanneer de werkplek een risicovolle omgeving is, zoals werkgebieden in de gezondheidszorg of essentiële diensten, of voor werknemers die meer risico lopen op de werkplek, zoals eerstelijnswerkers die met het publiek communiceren. In de verhouding werkgever en werknemer zijn er wettelijke verplichtingen waaraan beide partijen zich zullen moeten houden.

Het opmerkelijke aan de maatregel van Bibis, vindt ze, is dat een paar weken geleden het ministerie van Arbeid nog uitkwam met een circulaire waarin werkgevers werd verboden dergelijke maatregelen te nemen. "Wellicht vindt  de minister van Bibis zijn grondslag in onder meer het Burgerlijk wetboek en wel in artikel 1614 lid 1." Daarin staat onder meer dat de werkgever verplicht is een veilige werkomgeving te hebben voor zijn arbeiders.

Del Castilho benadrukt dat de aanhoudende toestand van de pandemie en de wetenschap steeds meer wijzen op "nog overtuigendere redenen om vaccins op de werkplek dwingend aan te bevelen". "Met de huidige trend in Suriname lopen wij een grote kans dat één op de zeshonderd Surinamers zullen overlijden aan Covid-19. Nu is al één op de tien besmet. En waarschijnlijk hebben wij de piek nog niet bereikt."

Uiteindelijk moeten, volgens de DA '91-voorzitter, alle acties in de richting van verplichte vaccinatie gebaseerd zijn op de vaste overtuiging dat ze worden gedaan in het belang van de duurzaamheid van de economie en het bedrijfsleven, in het algemeen belang, in het belang van alle werknemers en als laatste redmiddel. Uit de Grondwet vloeit ook voort, zegt ze, dat de overheid verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. "Het gaat immers om de volksgezondheid als collectief goed."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina