Site: Desktop versie

INGEZONDEN: Perikelen EBS door andere bril bekeken

21/09/2015 16:00  
De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

klik voor meer  meer...

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald. Foto:

Over de recente ontwikkelingen bij ons energiebedrijf de EBS is de afgelopen periode reeds genoeg geroepen en geschreven. De koppen op de voorpagina’s van een aantal dagbladen liegen er niet om. Van de vermeende megacorruptie tot het nu lopend politioneel onderzoek, dagelijks worden wij hiermee als het ware dood gegooid.  

Als een kritische verontruste burger van dit mooi land wil ik met een andere bril op, graag mijn mening met betrekking tot deze perikelen met u delen. Een nadere analyse van dit vraagstuk werpt mogelijk een ander licht op wat er aan de hand is, dan het zo ogenschijnlijk corruptiedossier. Het begon allemaal zo spectaculair met het megacorruptie dossier welke door het toenmalig DNA lid Artur Tjin A Sjoi gedropt werd bij het OM. Gevolgd door het CLAD- onderzoek. En precies hier begint op basis van mijn analyse de schoen te knellen.              

Het valt ten eerste op dat de CLAD als autoriteit heeft verzuimd te bewaken dat het onderzoeksrapport, nog voordat deze goed en wel op het bureau van de PG  lag, in handen kwam van onbevoegden.               

De CLAD heeft binnen en buiten de EBS personen gehoord. Personen pro het beleid van de directie heeft men zo weinig mogelijk in beeld gebracht. De CLAD is hierbij tamelijk selectief te werk gegaan. De CLAD had zich moeten opstellen als een onafhankelijke partij die op een objectieve manier op basis van de feiten en omstandigheden de waarheid onderzoekt.                

 Het is beslist niet professioneel dat de CLAD accountants geen onafhankelijke ter zake technische deskundigen in de hand heeft genomen die de CLAD bij de uitvoering van haar onderzoek hadden kunnen adviseren, maar vooral de uitkomsten van de technische aspecten van het onderzoek hadden kunnen toetsten.          

In het onderzoeksrapport wordt nogal het een en ander geïnsinueerd. Wat CLAD als autoriteit beslist niet mag is insinueren dan wel vermoedens uitspreken op basis van haar bevindingen. De register accountants weten bliksemsgoed dat dit een doodzonde is. Zij behoren te controleren en de feiten te presenteren. De CLAD had zich moeten opstellen als specialist binnen het accountants onderzoekwezen waarbij zij de onderzoeksresultaten ter beschikking stelt aan de relevante autoriteiten. Zij dient zich te onthouden van een eigen mening. Insinuerende termen zoals 'scheefinkopen',  die in de Nederlandse taal niet voorkomt, hadden de accountants van CLAD in het rapport moeten vermijden.        

Ik ben van oordeel dat CLAD met een vermeend doel naar de EBS is gegaan om antwoord te geven op een gecreëerde schuldvraag. Zij zijn totaal voorbijgegaan aan hun opdracht om zich bezig te houden met waarheidsvinding.       

Ik heb uitgezocht welke accountants zich namens de CLAD bezig hebben gehouden met dit onderzoek. Het zou goed zijn als de overheid een antecedentenonderzoek uitvaardigt naar deze twee accountants. Dan zal zelf achterhaald worden waar de desbetreffende accountants hun cheques innen. In het specifieke geval van de EBS ben ik de mening toegedaan dat de CLAD is gebruikt als een instrument om de EBS bedrijfsvoering spaak te laten lopen. Niet waarheidsvinding maar het creëren van een negatieve sfeer rond de EBS lijkt wel het hoofddoel geweest te zijn. Zo is ter illustratie uit het onderzoeksrapport van CLAD vast komen te staan dat bij de aanschaf van de twee turnkey noodstroominstallaties, partijen over en weer wanprestatie hebben geleverd. Dit is een bekend verschijnsel op het civiele vlak. Het is de civiele rechter die zal moeten beoordelen of hier sprake is van wanprestatie of overmacht. In het geval van de EBS lijkt het bekend tekort aan financiële middelen doorslaggevend te zijn geweest. Een ieder die echter het onderzoeksrapport leest zou de indruk kunnen krijgen dat hier sprake is van malversaties. De CLAD als instituut heeft door deze twee accountants de indruk gewekt dat zij wordt bestuurd door opdrachtgevers met vermeende doelen.               

Ook de politiek gaat in deze niet vrijuit. Ze heeft een dubieuze rol gespeeld bij het uitkomen van het CLAD- rapport. Politieke opponenten van de regering hebben dit rapport gebruikt om de noodzakelijke tariefsaanpassing te attaqueren en hierdoor de EBS bedrijfsvoering verder spaak te laten lopen. Het mag voor een ieder duidelijk zijn dat zonder aangepaste marktconforme tarieven, de vicieuze cirkel van de EBS nimmer doorbroken zal worden. Het bedrijf zal door een gebrek aan onvoldoende eigen financiële middelen, steeds weer in de armen gedreven worden van kredietverstrekkers en leveranciers met hun wurgende contracten.      

Blijkbaar is de agenda van deze politieke opponenten niet het fundamenteel oplossen van de financiering van de energievoorziening, maar het spaak laten lopen van de EBS bedrijfsvoering, waardoor de regering Bouterse-Adhin in de problemen kan geraken. Dit met als doel deze regering te breken door deze strategisch uit te schakelen via het creëren van maatschappelijke onrust gevolgd door burgerlijke ongehoorzaamheid en uiteindelijk chaos.             

Ik geef aan de EBS het dringend advies een onafhankelijke accountant in de hand te nemen en het rapport van de CLAD te toetsen op de toepassing van de geldende regels en beginselen waaraan accountants gebonden zijn. Zowel procedureel als inhoudelijk zal blijken dat deze twee CLAD- accountants zich niet hebben gehouden aan de fundamentele beginselen van het beroep. Ik ben ervan overtuigd dat met de bril waarmee ik naar de materie en het CLAD- onderzoek heb gekeken, de N.V. EBS in haar recht zal staan wanneer zij tegen de twee Register Accountants tuchtrechtelijk een klacht indient bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants.         

B. Bilkerdijk 

klik voor meer Vandaag