Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • IVAN FERNALD: Reflectie op ons onderwijs - deel 3

Vroege schoolverlaters - vrijwel kansloos op arbeidsmarkt

19/04/2017 21:45

In een serie artikelen voor de Ware Tijd komt onderwijsdeskundige Ivan Fernald tot een reflectie van het onderwijs in Suriname.

In een serie artikelen voor de Ware Tijd komt onderwijsdeskundige Ivan Fernald tot een reflectie van het onderwijs in Suriname.  

ONDERWIJS - Het is zorgwekkend dat een grote groep leerlingen voortijdig uit het formeel onderwijs treedt. De meest kwetsbare groep moet gezocht worden bij de glo en voj drop-outs.

Dat baart zorgen gezien de jonge leeftijd van deze schoolverlaters en de geringe kansen op de arbeidsmarkt. De vraag rijst wat er met deze categorie gebeurt. In welke sector vinden zij emplooi. Worden zij hangjongeren en derhalve toegevoegd aan het leger der werklozen? Vinden die vroeg of laat emplooi als losse arbeider? Welk deel is terug te vinden op de goudvelden? Zien wij hen terug als marktventer, knippa- awarraverkoper of 'hosselaar'? Welk deel vervalt in de criminaliteit. Allemaal vragen die opgeroepen worden waarop wij (nog) geen afdoend antwoord hebben.

Het hoge aantal zittenblijvers, drop-outs, de onbevredigende slagingspercentages, de selectieve doorstroom van glo naar mulo en de lage toelatingspercentages naar vwo en havo geven aan dat er fundamenteel iets loos is met ons onderwijs. De doorstroming naar opvolgende onderwijsniveaus stagneert.

Er moeten indringende vragen gesteld worden over de efficiëntie van het onderwijs. Suriname heeft behoefte aan een hoger rendement in het onderwijs gezien de inspanningen en grote financiële offers die gepleegd worden. Veel Surinamers zijn niet op de hoogte van het aantal leerlingen dat de school jaarlijks voortijdig verlaat. In dit artikel zal aandacht besteed worden aan de vroege schoolverlaters (drop-outs).

Een belangrijk deel van het ontwikkelingspotentieel van Suriname gaat verloren of wordt onvoldoende benut. De maatschappelijke gevolgen zullen desastreus zijn als laagopgeleide jongeren geen toekomstperspectief zien en kiezen voor het criminele pad.

Selectiviteit

Het aantal drop-outs is schrikbarend hoog

In het schooljaar 2015 waren er 368 glo-scholen waarvan 24 voor speciaal onderwijs zijn meegerekend. De twaalf scholen voor Bigi Sma (volwasseneneducatie) op glo-niveau zijn hierbij niet opgeteld. Het aantal mulo en lbo-scholen bedroeg 131. Indien de twaalf scholen voor speciaal onderwijs worden meegerekend komen wij op een totaal van 143 voj-scholen.

Het aantal scholen per niveau (368 -143 ) verhouden zich als 2,5: 1. Er zijn dus tweeënhalf maal meer glo scholen dan voj scholen. Nu wordt pas goed duidelijk waarom er 33 procent van de Surinaamse samenleving tot vijftien jaar slechts lagere schoolopleiding gevolgd heeft. (Bewering Onderwijsminister Adhin, 29 april 2015). De verhouding geeft aan hoe selectief het onderwijssysteem is. De volgende vraag dringt zich aan ons op:

Als er een significant aantal scholen minder beschikbaar of nodig is in opvolgende onderwijsniveaus, wat gebeurt er met al de leerlingen die niet doorstromen? Waar gaan de leerlingen naartoe die uitstromen uit glo maar niet terug te vinden zijn op voj. Wat gebeurt er met de drop-outs van het mulo en het lager beroepsonderwijs (lbo)

Het aantal drop-outs is schrikbarend hoog. Er waren in 2015 landelijk 13.219 leerlingen ingeschreven op de LBO-scholen waarvan er in totaal 3085 zijn blijven zitten. Dat is 23 procent. Het aantal drop-outs was 4753 (36 procent van de schoolpopulatie) en dat overtrof dus het aantal zittenblijvers. 1 procent van de leerlingen is gemuteerd naar een andere onderwijsinstelling.

Cirkeldiagram Vroege Schoolverlaters

Risicogroepen

Het is van belang dat er gedegen kwantitatief- en kwalitatief-sociaalmaatschappelijk onderzoek wordt verricht om het aantal vroege schoolverlaters in kaart te brengen. Inzicht in de problematiek is de basis voor een preventief beleid. Het is van belang om de oorzaken van problemen waarmee leerlingen worstelen bloot te leggen. Zijn er karakteristieken vast te stellen en profielen te ontwikkelen van drop-outs. Dan kunnen risicogroepen geïdentificeerd worden.

Deze leerlingen moeten in een vroeg stadium begeleid worden. Het gaat om jonge Surinamers die recht op formeel onderwijs hebben. Wij kunnen de drop-outs niet aan hun lot overlaten. De maatschappelijke gevolgen zijn niet te overzien als grote groepen jongeren niet in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien en het verkeerde pad op gaan. Deze categorie verdient een tweede kans en passende vakscholing. Er zal professionele begeleiding en een kansscheppend beleid uitgevoerd moeten worden. Ongekwalificeerde uitstroom geeft in de regel nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt.

Aanpassing

Overigens is de regering van plan om de Leerplicht wet aan te passen. Alle kinderen tussen vier en vijftien jaar zijn dan leerplichtig en dienen op school te zijn. Beschikt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) over de institutionele capaciteit om het af te dwingen en daadwerkelijk kwaliteitsvol onderwijs te garanderen op het totale grondgebied van Suriname? In juli 2016 is er een Interministeriële drop-out werkgroep geïnstalleerd door de minister van OWC.

Het doel van deze commissie is het integraal aanpakken van het drop-out fenomeen door diverse ministeries om te komen tot aanbevelingen voor het verminderen van het drop-outpercentage. Vooralsnog zijn de bevindingen van de commissie niet gepresenteerd. Zolang er geen actiemodellen uitrollen compleet met budget en tijdsvakken zal het drop-outprobleem niet voortvarend aangepakt worden.

Binnenkort volgt deel 4 

Ivan Fernald

Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.

Dit artikel is in krant van 15 april verschenen.

Lees hier het eerder verschenen artikel Reflectie op onderwijs - deel 2

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina