Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • IVAN FERNALD: Reflectie op het onderwijs - deel 4

Slagingspercentage Coronie dramatisch teruggelopen

24/05/2017 13:00

Slaagpercentage Coronie dramatisch teruggelopen

 

ONDERWIJS - Het menselijk kapitaal is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van ons land. Onderwijs is het instrument bij uitstek om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen waardoor wij de huidige problemen en toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet kunnen treden.

HET ONDERWIJS KAMPT met grote problemen. Er heerst grote bezorgdheid als gevolg van de onbevredigende schoolresultaten. Indien de slagingspercentages glo en voj in beschouwing worden genomen constateren wij dat er scholen zijn die steevast onder het landelijk gemiddelde presteren. In dit artikel zal Coronie nader belicht worden omdat uit de beschikbare data blijkt dat het glo- toets resultaat voor toelating tot mulo teruggelopen is van 55,6 procent in 2010 naar een schamele 27 procent in 2016. Dit heeft niet geleid tot doelgerichte maatregelen ter verbetering van de slagingspercentages omdat de wezenlijke oorzaken niet blootgelegd zijn.

Tekst: Ivan Fernald - beeld: dWT

CORONIE TELT AMPER 4000 inwoners. Dit district heeft grote zonen en dochters voortgebracht zowel op politiek- bestuurlijk vlak als in de sport- en op het gebied van kunst en cultuur. Letitia Vriesde staat in de annalen van de Internationale Associatie van Atletiek Federaties (IAAF) te boek als South American recordholder, PanAm Champion , silver medalist 800 m wk atletiek Göteborg (Zweden) 1995. Minister-President Wim Udenhout en de Presidenten Johan Kraag en Jules Wijdenbosch zijn allen van Coroniaanse komaf.

Veel lof heeft Emile Wijntuin geoogst voor de wijze waarop hij als parlementsvoorzitter zich gekweten heeft van zijn taak. De onderwijsminister Albert Cameron heeft erkenning gekregen voor zijn bijzondere verdiensten in het onderwijs. De opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs is naar hem vernoemd: het Albert Cameron Instituut (ACI). De werken van de journalist, schrijver en dichter Jozef Slagveer mogen niet onvermeld blijven. Michael Slory behoort tot het illuster gezelschap van topdichters. Hij heeft ook bekendheid in Latijns-Amerika verworven met zijn Spaanstalige gedichten.

Ondernemerschap

ER ZIJN TIJDEN geweest waarbij de kokosindustrie bloeide tot ongekende hoogten en menige Coroniaan in de varkens- en bijenteelt een flinke boterham verdiende. Coronie heeft ook een bloeiende agrarische sector gekend die niet alleen voor voldoende werkgelegenheid zorgde, maar ook een bijdrage leverde aan de economische ontwikkeling van ons land. Fruit, groenten en andere landbouwgewassen werden in georganiseerd verband op grote schaal geteeld en in Paramaribo aan de man gebracht. Daarvoor beschikte de landbouwcoöperatie Coronie over een schip dat op reguliere basis ingezet werd. Coronie blonk destijds uit in ondernemerschap. De achteruitgang van de agrarische sector is voor een deel te wijten aan de het gebrek aan vitale infrastructuur ter ondersteuning van de productie. In de regeerperiode Venetiaan werd er een aanvang gemaakt met de bouw van een zeedijk te Coronie om niet alleen het overtollige binnendringende water te weren, maar ook de verzilting een halt toe te roepen. De nekslag voor de bloeiende kokosindustrie werd veroorzaakt door wereldwijde negatieve publicaties. Kokosolie werd vanwege de hoge cholesterolconcentratie afgewezen voor menselijke consumptie. Tegenwoordig weten wij wel beter. Recent onderzoek heeft aangetoond dat kokosolie juist zeer heilzaam is.

Vergelijkende onderwijsresultaten

Diagram Nummer 2 GLO-resultaten Coronie Artikel Nummer 4

HET LANDELIJK GEMIDDELDE glo-toets voor toelating tot mulo bedroeg 52.1 procent in 2016. Dat is een daling van 4 procent ten opzichte van het jaar 2015. Het slagingspercentage van 52.1 procent is het laagste in de afgelopen vijf jaren. Dat is een ongezonde ontwikkeling. De districten die structureel onder het landelijk gemiddelde presteren zijn in alfabetische volgorde: Brokopondo, Coronie, Marowijne, Para en Sipaliwini. Er is een trend waar te nemen waarbij de resultaten van Coronie successievelijk teruglopen. Was het slagingspercentage voor de glo- toets in 2010 nog 55,69 procent, thans is het gedaald naar een onaanvaardbaar niveau van 24,7 procent. De terugval met meer dan de helft is dramatisch en de resultaten van 2016 behoren tot de slechtste van het land. Brokopondo is goed voor een glo-toets resultaat van 36,2 procent en het district Sipaliwini, dat traditioneel hekkensluiter was, scoort 3 procent hoger dan Coronie. De slagingspercentage's van beide districten zijn gestegen ten opzichte van 2015. Marowijne heeft een resultaat van 33 procent en dat is 1 procent minder dan het slagingspercentage in 2015. Het binnenland scoort reeds jaren ondermaats en het lijkt alsof daaraan schouderophalend voorbij wordt gegaan. Deze aangelegenheid zal in een apart artikel belicht worden. Het is alarmerend dat het slagingspercentage van Coronie in zes jaar tijd afgenomen is met 30.9 procent.

Aangrenzende districten

Er is behoefte aan een complete visitatie

DE AANGRENZENDE DISTRICTEN doen het aanmerkelijk beter. Het slagingspercentage voor toelating mulo was 71,4 voor Nickerie in 2016. In Saramacca is 66,3 procent geslaagd voor de toelating mulo. Op basis van de glo-toets resultaten van 2016 kan gesteld worden dat een leerling in Nickerie driemaal meer kans heeft om te slagen voor de glo-toets dan zijn vriendje in Coronie. Doorlichting De tegenvallende resultaten van Coronie geven aanleiding om ons diepgaand te beraden over de kwaliteit en rendement van het onderwijs. Welke factoren liggen aan de dramatische daling ten grondslag? Is er een aannemelijke verklaring voor het debacle? De leerkrachten van de glo-scholen in Coronie beschikken over de nodige bevoegdheid (diploma). Er zijn, voor zover mij bekend, geen wanklanken van de onderwijsinspectie vernomen maar er is geen sprake van inspectie op reguliere basis omdat de functionarissen niet in Coronie zijn gestationeerd. De middelen zijn niet beschikbaar om frequent Coronie te bezoeken. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) moet prioriteiten stellen. Alle districten die onder het landelijk gemiddelde scoren moeten aangemerkt worden als een stimuleringsgebied. In de ontwerpbegroting Onderwijs 2017 zie ik geen extra middelen die gereserveerd zijn om de kwaliteit in deze regio's te verbeteren. Er dient een team van inspecteurs beschikbaar te zijn die het totale gebeuren (didactisch en organisatorisch) onder de loep neemt. Er is behoefte aan een complete visitatie. In het kielzog van de inspecteurs dient een begeleidingsteam in stelling te worden gebracht. De vraag is of de ontwikkelingsdienst van MinOWC beschikt over professioneel kader om de doorlichting te verrichten.

Prestatie-indicatoren

HET IS AAN te bevelen om de prestatie-indicatoren per district te vergelijken. Ontegenzeggelijk ligt een scala van factoren ten grondslag aan de bedroevende onderwijsresultaten. Hierbij wordt ook gedacht aan sociaal-maatschappelijke aspecten die belemmerend kunnen werken op schoolprestaties. Alle variabelen die invloed kunnen hebben op het onderwijsleerproces dienen in beschouwing genomen worden. Menigeen heeft zijn eigen opvattingen over de onbevredigende schoolresultaten. Veel gehoorde uitlatingen variëren van ongemotiveerde leerlingen, onderbrekingen in het onderwijs, weinig stimulerende leeromgeving, volle klassen, (boven de gemiddelde klassendeler), fysieke omstandigheden op school, verouderde leermiddelen tot sociaal-economische omstandigheden, ouders die geen of nauwelijks betrokkenheid hebben met de school, ad-hoc beleid, gebrek aan leiderschap en zwakke instituten. Gedegen onderzoek zou de werkelijke oorzaken moeten blootleggen. Hiervoor is er een schone taak weggelegd voor de Adekus die beschikt over het Institute for Graduate Studies and Research. (IGSR). ◊

Ivan Fernald -ST

Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.

Dit artikel is verschenen in de krant van 23 mei.

Lees hier het eerder verschenen artikel Reflectie op ons onderwijs - deel 1

Lees hier het eerder verschenen artikel Reflectie op onderwijs - deel 2

Lees hier het eerder verschenen artikel Reflectie op onderwijs - deel 3

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina