Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • IVAN FERNALD: Reflectie op het onderwijs - deel 5

Waken voor symptoombestrijding in het onderwijs

07/06/2017 13:00

In een serie artikelen voor de Ware Tijd komt onderwijsdeskundige Ivan Fernald tot een reflectie van het onderwijs in Suriname.

In een serie artikelen voor de Ware Tijd komt onderwijsdeskundige Ivan Fernald tot een reflectie van het onderwijs in Suriname.  

ONDERWIJS - Onderwijs legt behoorlijk beslag op het nationaal budget. Het is daarom noodzakelijk om de kwaliteit en het rendement van het onderwijs aan een beschouwing te onderwerpen en inhoudelijk te verbeteren. Uit beschikbare onderwijsdata blijkt dat de doorstroming binnen onderwijsinstellingen maar ook tussen opeenvolgende onderwijsniveaus behoorlijk stagneert.

Tekst: Ivan Fernald

Suriname heeft in het primair onderwijs het hoogste percentage zittenblijvers van de regio. Het slagingspercentage glo was in 2016 amper 52,1 procent. Het eindresultaat mulo 2016 is met 2 procent gedaald ten opzichte van 2015. Het landelijk percentage zittenblijvers mulo 2015 is 20 procent terwijl circa 25 procent van het aantal leerlingen drop-out is. Bijkans de helft van het aantal leerlingen stroomt dus niet door. In dit artikel zal de mulo nader belicht worden. In het bijzonder wordt de inefficiëntie zichtbaar gemaakt.

Cijfers

EEN AANZIENLIJK DEEL van muloleerlingen blijft zitten. Uit de beschikbare data (Onderzoek en Planning) van 2015 blijkt dat 20,3 procent landelijk behoort tot de zittenblijvers. Het percentage voortijdige schoolverlaters (drop-outs) is 24,6 procent, dat is groter dan de groep zittenblijvers. Een aantal van 6.344 leerlingen verlaat de school voortijdig. Indien wij de zittenblijvers en drop-outs in beschouwing nemen, kan worden opgemaakt dat landelijk 45 procent bijkans niet doorstroomt. Het totaalaantal leerlingen dat in 2015 ingeschreven stond op een muloschool (landelijk) bedroeg 25.808. Waarvan er 11.585 niet door stroomden. Dat is onaanvaardbaar. De cijfers onthullen een grote mate van inefficiëntie in het mulo- onderwijs.

 

Slide 3 (Reflectie Van Ons Onderwijs)

Er zijn grote verschillen in prestaties tussen scholen. Zo zijn er regio's die traditioneel veel zittenblijvers hebben. Een vergelijking in prestaties van de verschillende districten zal in een apart artikel aan de orde komen. Het is ook interessant om de doorstroming van mulo naar de middelbare scholen onder de loep te nemen. Dat zal eveneens in een apart artikel worden belicht. Evaluatie mulo- onderwijs Aan het eind van elk schooljaar uiten ouders en maatschappelijke groeperingen steevast hun misnoegen over de onbevredigende slagingspercentages. Soms wordt deze aangelegenheid tot punt van bespreking gemaakt in het parlement.

Indien de storm geluwd is gaat men echter over tot de orde van de dag. Er vinden geen hervormingen plaats omdat de fundamentele problemen niet blootgelegd worden. Het is opmerkelijk dat er weinig aandacht geschonken wordt aan de categorieën zittenblijvers en drop-outs. Deels is dit terug te voeren op het feit dat men over het algemeen geen kennis heeft van de statistieken. Wij moeten niet alleen de focus leggen op de slagingspercentages. De stagnatie in de doorstroom moet in kaart gebracht worden. Elke leerling hoort voldoende ontwikkelingskansen te krijgen. Elke doublure kost het land een hoop geld. Iedere leerling die voortijdig uit het onderwijssysteem treedt heeft nauwelijks mogelijkheden om een vak te leren en in eigen levensonderhoud te voorzien.

Drop-outs op mulo- niveau zijn vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt

Drop-outs op mulo- niveau zijn vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. De doorstoomcijfers van de mulo geven reden tot ernstige bezorgdheid. Het onbevredigende resultaat is aanleiding geweest voor de Onderwijsminister Robert Peneux om in december 2016 de 'werkgroep herstructurering mulo' te installeren, voor de duur van 6 maanden. "De werkgroep zal eerst evaluaties moeten doen van de huidige splitsing van de A/B- richting na het tweede leerjaar. Er moeten profielen worden samengesteld van kinderen die aan de hand daarvan hun vakken gericht kunnen kiezen. Bovendien moet er een evaluatie komen van het bestaande curriculum en het lesurentabel per leerjaar.

Eventueel moet er een andere verdeling komen van het gewicht van de verschillende vakken en de introductie van meerdere keuzevakken" zegt de bewindsman. In het onderwijsveld is er al jaren kritiek op de vroege determinatie in het onderwijssysteem. Leerlingen die in een richting terecht komen zijn voor de rest van hun leven gedetermineerd. Die zijn 'gevangen' in het keurslijf van het vakkenpakket en hebben geen mogelijkheid om van richting veranderen. Een proportioneel klein deel doorloopt het B- traject op de mulo. Dit zet zich voort op vos-niveau. Het blijkt dat een relatief klein deel van de studenten zich aandient voor exacte en technische studies terwijl de maatschappelijke vraag, volgens insiders, juist daarvoor groot is.

Ketenbenadering

DE PROBLEMEN IN het onderwijs zijn van structurele aard en dat vraagt om fundamentele maatregelen. Het mulo- onderwijs moet in breed perspectief beschouwd worden. Dat vereist een ketenbenadering. De gehele kolom van het primaire- en secundaire onderwijs is aan een evaluatie toe. 'De werkgroep herstructurering mulo' staat voor een moeilijke opgave. Het is van het grootste belang dat de werkgroep kennis draagt van de beleidsbeslissing ten aanzien van de inrichting van de bovenbouw van de basisschool. De beleidsintentie was om de onderwijsstructuur te wijzigen door uitbreiding van het lager onderwijs met drie jaar waardoor het voj-onderwijs daarin wordt opgenomen (onderwijssectorplan). De selectietoets in de zesde klas van de lagere school zou komen te vervallen.

In plaats daarvan wordt er een zogenaamde psychodiagnostische toets ingevoerd. Deze toets moet de manco's en achterstanden blootleggen. Het is dus niet meer bepalend voor het selecteren wie geslaagd is voor de mulo. De nieuwe toets ontdekt de probleemgebieden bij leerlingen zodat er gerichte bijsturing kan plaatsvinden. Is deze structuurwijziging van de baan? Zo ja, welke inhoudelijke en methodische vernieuwingen zullen wel plaatsvinden in de bovenbouw van de bestaande glo (klas 5 en 6). Dit heeft consequenties voor de aansluiting glo- mulo. De uitstroom van mulo moet eveneens in beschouwing genomen worden.

De kernproblemen moeten aangepakt worden anders zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vervallen in deeloplossingen

Een relatief laag percentage slaagt voor de toelatingstoets van mulo naar havo (9,1 procent) en vwo (17,3 procent) in 2016. (Onderzoek en Planning) Rendement en kwaliteit De werkgroep mag zich, mijns inziens, niet alleen concentreren op het verhogen van het rendement. Indien wij de dominante problemen niet blootleggen zullen wij geneigd zijn om slechts de nadelige effecten te onderdrukken. De kernproblemen moeten aangepakt worden anders zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vervallen in deeloplossingen. Dit biedt geen duurzame ontwikkeling.

Ik pleit ervoor om accurate data te verzamelen, gedegen doelmatigheidsonderzoek te doen en een multidisciplinaire commissie samen te stellen die onderbouwde voorstellen doet van structurele, inhoudelijke en methodische aard. De ambitie is om de relevantie van de programma's te verhogen, de doorstroming te bevorderen en de kwaliteit te vergroten. ◊

Ivan Fernald -ST

Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.

Dit artikel is in krant van 6 juni verschenen.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina